office@pkf.rs | 011 3018 445
background

Test samostalnosti za preduzetnike i njegova primena

Test samostalnosti za preduzetnike u skladu sa predloženim izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Zakon o racunovodstvu 2020 Januar 16, 2020 » » Dopuna Zakona o porezu na dohodak građana

Dopuna zakona o porezu na dohodak

Narodna skupština Republike Srbije je u decembru 2019. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana kojim se, između ostalog, uvodi test samostalnosti preduzetnika.
Posledica primene testa samostalnosti u praksi jeste ta da će se prihod „nesamostalnog“ preduzetnika ostvaren pružanjem usluga nalogodavcu (tj. neformalnom poslodavcu) oporezovati po višim stopama u odnosu na prihod od samostalne delatnosti koji ostvaruje „nezavisni“ preduzetnik.
Test samostalnosti preduzetnika se primenjuje počev od marta 2020. godine..

 • Osnovni motiv za uvođenje testa samostalnosti
 • Koja lica podležu testu samostalnosti
 • Koja lica se smatraju nalogodavcima u smislu pravila o testu samostalnosti
 • Kriterijumi po kojima se utvrđuje (ne)samostalnost preduzetnika
 • Oporezivanje prihoda preduzetnika kod kojih se utvrdi nesamostalnost
 • Početak primene pravila o testu samostalnosti

Osnovni motiv za test samostalnosti

 • Praksa koja postoji već više godina u Srbiji – fizička lica ne zaključuju ugovor o radu sa poslodavcem, već se registruju kao preduzetnici, te zaključuju ugovore o pružanju usluga sa nalogodavcem (poslodavcem).
 • Praksa naročito rasprostranjena u IT sektoru.
 • Jedan od ciljeva navedenog poslovnog i pravnog aranžmana – legalna poreska optimizacija (porez i doprinosi na zaradu su značajno veći u odnosu na porez i doprinose na paušalno utvrđen prihod).
 • Posledica primene testa samostalnosti u praksi – prihod „nesamostalnog“ preduzetnika ostvaren pružanjem usluga nalogodavcu (tj. neformalnom poslodavcu) će se oporezovati po višim stopama u odnosu na prihod od samostalne delatnosti koji ostvaruje „nezavisni“ preduzetnik.

Koja lica podležu testu samostalnosti

Testu samostalnosti podležu:

 • Preduzetnici registrovani kod APR-a koji vode poslovne knjige i koji porez na dohodak građana plaćaju na stvarno ostvarenu dobit;
 • Preduzetnici registrovani kod APR-a koji porez na dohodak građana plaćaju na paušalno utvrđeni prihod (preduzetnici paušalci).

Testu samostalnosti ne podležu:

 • Posledica primene testa samostalnosti u praksi – prihod „nesamostalnog“ preduzetnika ostvaren pružanjem usluga nalogodavcu (tj. neformalnom poslodavcu) će se oporezovati po višim stopama u odnosu na prihod od samostalne delatnosti koji ostvaruje „nezavisni“ preduzetnik.
 • Preduzetnici poljoprivrednici;
 • Preduzetnici druga lica (npr. fizička lica koja su u PDV sistemu, ali koja nisu registrovana kod APR-a);
 • Pravna lica.

Nalogodavci u smislu pravila o testu samostalnost

Nalogodavcem se smatra:

 • Pravno lice (domaće i inostrano);
 • Preduzetnik;
 • Preduzetnik paušalac.

Nalogodavcem se ne smatra:

 • Domaće ili inostrano pravno lice, preduzetnik ili preduzetnik paušalac koje je direktni isplatilac naknade preduzetniku, a koje takvu naknadu isplaćuje u vezi sa izvršavanjem poslova zastupanja ili posredovanja za račun drugog lica, i za takav posao naplaćuje od tog drugog lica ili od preduzetnika samo uobičajenu zastupničku ili posredničku proviziju → nalogodavcem i isplatiocem naknade se smatra lice za čiji račun se vrši isplata naknade preduzetniku.

Kriterijumi za utvrđivanje (ne)samostalnosti preduzetnika

Devet kriterijuma je predviđeno prilikom sprovođenja testa samostalnosti preduzetnika:

 • Nalogodavac određuje radno vreme preduzetniku ili su odmor i odsustva preduzetnika zavisni od odluke nalogodavca i naknada preduzetniku se ne umanjuje srazmerno vremenu provedenom na odmoru.
 • Preduzetnik uobičajeno koristi prostorije koje obezbedi ili obavlja poslove u mestu koje odredi nalogodavac za potrebe obavljanja poslova koji su mu povereni.
 • Nalogodavac vrši ili organizuje stručno osposobljavanje ili usavršavanje preduzetnika.
 • Nalogodavac je angažovao preduzetnika nakon oglašavanja u sredstvima informisanja potrebe za angažovanjem fizičkih lica ili angažujući treće lice koje se uobičajeno bavi pronalaženjem lica podobnih za radno angažovanje, a čija je usluga rezultirala angažovanjem tog preduzetnika
 • Nalogodavac obezbeđuje sopstveni osnovni alat, opremu ili druga osnovna materijalna ili nematerijalna sredstva potrebna za redovan rad preduzetnika ili finansira njihovu nabavku, osim specijalizovanih alata, opreme ili drugih specijalizovanih materijalnih ili nematerijalnih sredstava koji mogu biti neophodni u cilju izvršavanja specifičnog posla ili naloga, ili nalogodavac uobičajeno rukovodi procesom rada preduzetnika, osim takvog rukovođenja koje podrazumeva davanje osnovnog naloga u vezi sa naručenim poslom i razumnu kontrolu rezultata rada ili nadzor nalogodavca, kao dobrog privrednika, nad obavljanjem posla koji je naručio.
 • Najmanje 70% od ukupno ostvarenih prihoda preduzetnika u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini je ostvareno od jednog nalogodavca.
 • Preduzetnik obavlja poslove iz delatnosti nalogodavca, a za tako obavljene poslove njegov ugovor o angažovanju ne sadrži klauzulu po kojoj preduzetnik snosi uobičajeni poslovni rizik za posao isporučen klijentu nalogodavca, ukoliko takav klijent postoji.
 • Ugovor o angažovanju preduzetnika ili sadrži delimičnu ili potpunu zabranu preduzetniku da pruža usluge po osnovu ugovora sa drugim nalogodavcima, izuzev delimične zabrane koja obuhvata pružanje usluga ograničenom broju direktnih konkurenata nalogodavcu.
 • Preduzetnik obavlja aktivnosti uz naknadu za istog nalogodavca, neprekidno ili sa prekidima 130 ili više radnih dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini, pri čemu se obavljanjem aktivnosti u jednom radnom danu smatra obavljanje aktivnosti u bilo kom periodu tokom tog radnog dana između 00 i 24 časa.

→ Preduzetnik je nesamostalan ukoliko ispunjava najmanje 5 od 9 kriterijuma.

Ispunjenje predviđenih kriterijuma se određuje na osnovu ugovora, kao i ostalih dokaza i činjenica u svakom konkretnom slučaju.

Oporezivanje prihoda preduzetnika kod utvrđene nesamostalnosti

U slučaju utvrđene nesamostalnosti preduzetnika, prihod koji takav preduzetnik ostvaruje od nalogodavca se oporezuje na sledeći način:

 • porezom na drugi prihod građana po stopi od 20%;
 • doprinosom za PIO po stopi od 25,5%.
 • Osnovicu za obračun poreza i doprinosa predstavljaće bruto iznos naknade, bez umanjenja za normirane troškove.

Početak primena pravila o testu samostalnosti

 • Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji uvodi test samostalnosti preduzetnika, je 1.11.2019. godine dostavljen Narodnoj skupštini RS na razmatranje → usvajanje Zakona se očekuje u prvoj polovini decembra 2019. godine.
 • Test samostalnosti preduzetnika bi trebalo da se primenjuje počev od 1.3.2020. godine.
 • Prihodi isplaćeni preduzetnicima zaključno sa 1.3.2020. godine će biti izuzeti od primene testa samostalnosti preduzetnika – na takav prihod će se primenjivati „stara“ pravila o oporezivanju prihoda preduzetnika.
Poresko odeljenje PKF Beograd

PKF pruža podršku svim klijentima u ovoj kompleksnoj oblasti.

Ukoliko imate bilo kakvih neodoumica ili vam je potrebna naša ekspertska podrška.

Poresko odeljenje PKF Beograd
background
Image

Postavi pitanje PKF timu

avatar
Poštovani, u svakom momentu nas možete kontaktirati na broj telefona 011 3018 445 ili poslati email na office@pkf.rs. Ukoliko Vam trebaju hitni odgovori, izaberite jednu od usluga u nastavku.