office@pkf.rs | 011 3018 445
background

Novi Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Marokom

UIDO sa marokom Februar 01, 2023 » » UIDO sa Marokom

U nastavku je tabelarni pregled najznačajnijih delova UIDO-a:

Naziv države Prihod od usluga Prihod od dividendi Prihod od kamata Prihod od autorskih naknada
Maroko Prihod od usluga se oporezuje u zemlji rezidentstva, osim u slučaju naknada za tehničke usluge – kada je stopa 10% 10% 10% 10%

 

Kada su u pitanju dividende, u UIDO sa Marokom nije sadržana odredba koja za korišćenje beneficirane poreske stope od 10% predviđa i dodatni uslov – da je stvarni vlasnik prihoda kompanija (izuzimajući partnerstvo) koja, u toku perioda od 365 dana koji uključuje dan isplate dividendi, ima najmanje 25% kapitala (odredba koja je Multilateralnom konvencijom uneta u neke druge UIDO).

Kada su u pitanju autorske naknade, u UIDO sa Marokom stopa od 10% bruto iznosa autorskih naknada primenjuje se za korišćenje ili za pravo korišćenja svih vrsta prava intelektualne svojine.

Kada su u pitanju usluge, pod pretpostavkom da je ta vrsta usluge predmet oporezivanja prema članu 40. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dobit pravnih lica, oporezuju se kao dobit od poslovanja iz člana 7. UIDO, što znači isključivo u zemlji rezidentstva. Na primer, na prihod nerezidentnog pravnog lica od istraživanja tržišta, ukoliko se dostavi potvrda o rezidentnosti, ne plaća se porez u Srbiji.

U izuzetnim slučajevima, naknada za „tehničke usluge“ se po članu 13. UIDO oporezuje po stopi od 10%. Tehničke usluge podrazumevaju plaćanja bilo koje vrste svakom licu, osim licu koje je zaposleno kod lica koje vrši isplatu, kao naknada za usluge tehničkog, menadžerskog ili konsultantskog karaktera. Drugim rečima, prihod od pravnog i poslovnog savetovanja (konsultantske, menadžment i advokatske usluge), odnosno revizorskih i računovodstvenih usluga, uz pribavljenu potvrdu o rezidentnosti, oporezuje se u Srbiji po stopi od 10%.

 

Izmene postojećih UIDO kao rezultat primene Multilateralne konvencije

Od 1.01.2023. godine u postojećim UIDO koje je Srbija zaključila sa sledećim zemljama se primenjuju odredbe Multilateralne konvencije:

Rb. Država Početak primene u odnosu na porez po odbitku u Srbiji Početak primene u odnosu na ostale poreze u Srbiji
1 Kina 1.01.2023. Od 1. 3. 2023.
Pojašnjava se pravilo prema kojem je kapitalni dobitak nastao otuđenjem kapitala privrednog društva koji svoju vrednost ostvaruju uglavnom od nepokretnosti, oporezuje samo u zemlji rezidentstva i primenjuje na akcije ili uporedive interese, kao što su interesi u partnerstvu ili trustu, pored bilo kojih akcija ili prava koji su već obuhvaćeni odredbama ovog ugovora.
2 Španija Od 1. 1. 2023.
Dodatni uslov za korišćenje niže beneficirane poreske stope za prihode od dividendi koje se isplaćuju pravnom licu je minimalni vremenski period posedovanja akcija ili udela u periodu od 365 dana pre isplate dividende (radi izračunavanja tog perioda, ne uzimaju se u obzir promene vlasništva koje bi neposredno proizlazile iz korporativne reorganizacije, kao što su spajanje ili razdvajanje kompanije koja poseduje akcije ili isplaćuje dividende).
Od 1. 1. 2023
Dodatni uslov za neoporezivanje kapitalnog dobitka u Srbiji:
- minimalni vremenski period (365 dana koji prethode otuđenju) posedovanja akcija ili udela.
3 Bugarska Od 1. 1. 2023. Od 1. 7. 2023.
Dodatni uslovi za neoporezivanje kapitalnog dobitka u Srbiji:
- minimalni vremenski period (365 dana koji prethode otuđenju) posedovanja akcija ili udela;
- manje od 50 odsto vrednosti (u odnosu na ukupnu vrednost iz bilansa stanja) privrednog društva čini vrednost nepokretnosti u Srbiji.

 

background

PKF pruža podršku svim klijentima u ovoj kompleksnoj oblasti.

Ukoliko imate bilo kakvih neodoumica ili vam je potrebna naša ekspertska podrška.

Mićun Žugić poreski savetnik
background
Image

Postavi pitanje PKF timu

avatar
Poštovani, u svakom momentu nas možete kontaktirati na broj telefona 011 3018 445 ili poslati email na office@pkf.rs. Ukoliko Vam trebaju hitni odgovori, izaberite jednu od usluga u nastavku.