office@pkf.rs | 011 3018 445
background

Zakon o porezu na dobit pravnih lica, i porezu na dohodak građana

Izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica Decembar 17, 2020 » » Zakon o porezu na dobit

Izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, i Zakona o porezu na dohodak građana

Narodna skupština Republike Srbije je donela Zakon o izmenama i dopunama Zakona porezu na dohodak građana (ZPDG), Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (ZDOSO) i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (ZPDPL) 17.12.2020. godine, koji su objavljeni u „Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 153/2020 od 21.12.2020. godine.

Izuzetak od navedenog opšteg pravila predstavljaju odredbe ZPDPL koje se odnose na utvrđivanje kapitalnih dobitaka i gubitaka ostvarenih prodajom digitalne imovine, a koje se primenjuju od dana stupanja na snagu zakona kojim se uređuje digitalna imovina.

U nastavku predstavljamo pregled najvažnijih izmena i dopuna koji se predlažu ovim nacrtima.

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Zakon o porezu na dohodak građana (u daljem tekstu „ZPDG“)

Neoporezivi iznos zarade

Zakonom o izmenama i dopunama ZPDG propisan je novi neoporezivi iznos zarade, koji je u primeni 1. januara 2021. godine u iznosu od 18.300,00 dinara mesečno za lice koje radi sa punim radnim vremenom.

Predviđeno je da se prvo usklađivanje neoporezivog iznosa zarade od 18.300,00 dinara godišnjim indeksom potrošačkih cena vrši od 2022. godine.

Isplata lične zarade preduzetnika

Obveznici – preduzetnici koji se odluče za isplatu lične zarade podnosiće obaveštenje Poreskoj upravi putem elektronskog portala PU, što važi i za slučaj da obveznik više ne želi da vrši isplatu lične zarade.

Lica koja započinju sa obavljanjem delatnosti o opredeljenju za isplatu lične zarade obaveštavaju telo nadležno za registraciju koje tu informaciju prosleđuje PU, dok lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata obaveštenje o izboru da vrše isplatu lične zarade podnose PU, u roku od pet dana od dana registracije, elektronskim putem.

Prihod od kapitala

Zakonom o izmenama i dopunama ZPDG predlaže i da se prihod fizičkog lica od investicione jedinice otvorenog investicionog fonda, kao i prihod po osnovu vlasništva nad investicionom jedinicom alternativnog investicionog fonda smatra prihodom od kapitala.

Takođe, predloženo je i da se dividendom smatra i preostala neto vrednost imovine raspuštenog investicionog fonda bilo otvorenog ili alternativnog, koja se raspodeljuje članovima.

Kapitalni dobitak po osnovu prodaje digitalne imovine

Usvojeno je proširenje predmeta oporezivanja porezom na kapitalni dobitak, u smislu da se prodajom, odnosno drugim prenosom uz naknadu prava na digitalnoj imovini, osim digitalne imovine koja je nabavljena isključivo radi dalje prodaje, ostvaruje kapitalni dobitak.

Predviđena su i pravila za utvrđivanje nabavne vrednosti digitalne imovine, kao i uslovi za ostvarivanja prava na poresko oslobođenje poreza na kapitalne dobitke ostvarene prodajom prava na digitalnoj imovini.

Nabavnom cenom digitalne imovine smatra se cena koju obveznik dokumentuje kao stvarno plaćenu. U slučaju oporezivanja ranije stečene digitalne imovine (imovine stečene “rudarenjem”, nabavnom cenom smatra se osnovica za koju je plaćen porez na drugi prihod, shodno članu 85. ZPDG.

U slučaju digitalne imovine koja je stečena od poslodavca ili lica povezanim sa poslodavcem, čije je primanje bilo predmet oporezivanja u skladu sa članom 14. ZPDG, nabavnu cenu čini zbir iznosa dokumentovane cene po kojoj je obveznik stekao takvo pravo i osnovice na koju je plaćen porez na zarade u smislu člana 14. ZPDG.

Poresko oslobođenje na kapitalne dobitke po osnovu prodaje digitalne imovine

Poresko oslobođenje za porez na kapitalne dobitke ostvarene prodajom prava na digitalnoj imovini ostvaruje se, uz dodatne uslove, ulaganjem sredstava ostvarena prodajom u osnovni kapital privrednog društva rezidenta RS ili u kapital investicionog fonda. Obveznik može biti oslobođen 50% poreza na kapitalni dobitak. Ukoliko se, u kalendarskoj godini u kojoj je izvršeno ulaganje, kao i u naredne dve kalendarske godine, sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala, obveznik gubi pravo na prethodno oslobođenje poreza i dužan je da podnese poresku prijavu.

Kapitalni dobitak po osnovu prodaje investicionih jedinica alternativnog investicionog fonda

Proširenje predmeta oporezivanja porezom na kapitalni dobitak predlaže se i u domenu prodaje, odnosno drugog prenosa uz naknadu investicione jedinice alternativnog investicionog fonda.

 

Ostvarivanje prava na poreski kredit na račun godišnjeg poreza na dohodak građana

Novi poreski kredit za godišnji porez na dohodak građana

Izmenama je predviđena i mogućnost ostvarivanja prava na poreski kredit na račun godišnjeg poreza na dohodak građana, po osnovu ulaganja u alternativni investicioni fond. Poreski kredit ne može biti veći od 50% utvrđene poreske obaveze po osnovu godišnjeg poreza na dohodak građana.

Olakšice za novozaposlene

Osim navedenog, Zakonom o izmenama i dopunama ZPDG produženi su rokovi za primenu poreskih podsticaja u vidu povraćaja poreza na zarade poslodavcima, u skladu sa odredbama čl. 21v i 21d ZPDG, za zarade isplaćene zaključno sa 31. decembrom 2021. godine.

Takođe, predviđeno je i da poresko oslobođenje predviđeno u članu 21e ZPDG, mogu da ostvare i poslodavci/društva osnovana zaključno sa 31. decembrom 2021. godine, u odnosu na raniju odredbu koja je predviđala oslobođenje za poslodavce - društva osnovana do 31. decembra 2020.godine.

Upućivanje stranaca na rad u Srbiju

Jedna od novina tiče se obaveze domaćeg isplatioca da obračuna i plati porez po odbitku po osnovu isplate poslodavcu iz druge države naknade troškova za rad stranog lica koje je upućeno na rad kod domaćeg isplatioca, ukoliko se porez prethodno ne plati samooporezivanjem od strane upućenih radnika.

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu „ ZDOSO“)

Izmene ZDOSO, odnose se na usklađivanja sa izmenama ZPDG u pogledu produženja rokova za podsticaje koji se odnose na povraćaj doprinosa za novozaposlena lica, a koji su predviđeni za isplate zarada zaključno sa 31. decembrom 2021. godine.

Takođe, predviđeno je i da poresko oslobođenje predviđeno u članu 45d ZDOSO, mogu da ostvare i poslodavci/društva osnovana zaključno sa 31. decembrom 2021. godine, u odnosu na raniju odredbu koja je predviđala oslobođenje za poslodavce - društva osnovana do 31. decembra 2020.godine.

 

Oporezivanja dobitaka od posebnih igara na sreću

Izuzimanje od oporezivanja dobitaka od posebnih igara na sreću

Od oporezivanja dobitaka od igara na sreću izuzeti su i dobici ostvareni preko sredstava elektronske komunikacije, u smislu Zakona o igrama na sreću.

Zakon o porezu na dobit pravnih lica (u daljem tekstu ZPDPL)

Utvrđivanje kapitalnih dobitaka i gubitaka

Prodaja investicione jedinice

Kapitalni dobitak/gubitak se ostvaruje prodajom investicione jedinice, nezavisno od toga da li poreski obveznik investicionu jedinicu poseduje u otvorenom ili zatvorenom investicionom fondu. Shodno tome, u sistem oporezivanja kapitalnim dobitkom se sada uvodi i dobitak ostvaren prodajom investicionih jedinica zatvorenog investicionog fonda. S tim u vezi, bliže se definiše nabavna cena investicione jedinice za potrebe obračuna kapitalnog dobitka/gubitka.

Oporezivanje neto vrednosti imovine investicionog fonda

Preostala neto vrednost imovine investicionog fonda koji nema svojstvo pravnog lica, a koja se nakon raspuštanja tog investicionog fonda raspodeljuje njegovim članovima srazmerno njihovim investicionim jedinicama, i koja je iznad nabavne vrednosti tih investicionih jedinica, smatraće se kapitalnim dobitkom koji se uključuje u poresku osnovicu u iznosu od 50% ukupno ostvarenog kapitalnog dobitka.

Navedenom dopunom ZPDPL se delimično izjednačava tretman ove vrste prihoda sa prihodom koji ostvaruje poreski obveznik kao član investicionog fonda sa svojstvom pravnog lica.

 

Kapitalni dobici ostvareni prodajom digitalne imovine neće ulaziti u poresku osnovicu

Prodaja digitalne imovine

Propisuje se da se kapitalni dobitak/gubitak ostvaruje i prenosom uz naknadu digitalne imovine.

Međutim, kao izuzetak od novouvedenog opšteg pravila, samo oni obveznici koji, u smislu zakona kojim se uređuje digitalna imovina, imaju dozvolu za pružanje usluga povezanih sa digitalnom imovinom i koji digitalnu imovinu nabavljaju isključivo radi dalje prodaje u okviru obavljanja usluga povezanih sa digitalnom imovinom, neće utvrđivati kapitalni dobitak/gubitak po osnovu prodaje te digitalne imovine.Pored toga, ZPDPL propisuje i način utvrđivanja nabavne vrednosti digitalne imovine za potrebe obračuna kapitalnog dobitka/gubitka.

Dodatno, kapitalni dobici ostvareni prodajom digitalne imovine neće ulaziti u poresku osnovicu, ukoliko su novčana sredstva od prodaje uložena u tom poreskom periodu u osnovni kapital rezidentnog privrednog društva, odnosno investicionog fonda, koji poslovnu aktivnost obavljaju na teritoriji Republike Srbije. Navedenom dopunom ZPDPL se poreski motivišu investitori da vrše ulaganja u domaća privredna društva i investicione fondove.

Takođe, precizira se da kapitalni gubici nastali prodajom digitalne imovine ne mogu da se prebijaju sa kapitalnim dobicima, ukoliko su novčana sredstva od prodaje digitalne imovine uložena na prethodno navedeni način (tj. u osnovni kapital domaćih privrednih subjekata).

Određivanje nabavne vrednosti nepokretnosti stečenih pre 1.1.2004. godine

Za svrhu utvrđivanja kapitalnog dobitka/gubitka, precizira se da za nepokretnost stečenu pre 1.1.2004. godine nabavnu cenu predstavlja neotpisana računovodstvena vrednost nepokretnosti utvrđena na dan 31.12.2003. godine. Tako utvrđena nabavna vrednost se potom umanjuje po osnovu obračunate poreske amortizacije.

Obračunavanje i plaćanje poreza na dobit po odbitku

Uvodi se obaveza rezidentnim društvima za upravljanje alternativnim investicionim fondovima koji nemaju svojstvo pravnog lica da obračunaju i plate porez na dobit po odbitku po osnovu isplate prihoda nerezidentnim pravnim licima, koje oni ostvaruju po osnovu članstva u alternativnim investicionim fondovima koji nemaju svojstvo pravnog lica.

Navedeni prihod koji nerezidentna pravna lica ostvaruju će se smatrati dividendom, pri čemu je i kod ove vrste prihoda moguće primeniti odredbe relevantnog međunarodnog ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Pomenutom izmenom i dopunom ZPDPL se izjednačava poresko-pravni tretman ove vrste prihoda sa prihodom koji ostvaruje nerezidentno pravno lice kao član investicionog fonda sa svojstvom pravnog lica.

Preciziranje odredbi u vezi sa velikim poreskim podsticajem kod ulaganja

U delu ZPDPL koji uređuje uslove za primenu velikog poreskog podsticaja po osnovu ulaganja u osnovna sredstva poreskog obveznika, vrši se preciziranje u smislu da se novozaposlenim licima ne smatraju lica koja su, počev od poslednjeg dana poreskog perioda koji prethodi periodu ulaganja, bila zaposlena u (posredno ili neposredno) povezanom licu poreskog obveznika.

 

background

PKF pruža podršku svim klijentima u ovoj kompleksnoj oblasti.

Ukoliko imate bilo kakvih neodoumica ili vam je potrebna naša ekspertska podrška.

Revizorsko odeljenje PKF Beograd
background
Image

Postavi pitanje PKF timu

avatar
Poštovani, u svakom momentu nas možete kontaktirati na broj telefona 011 3018 445 ili poslati email na office@pkf.rs. Ukoliko Vam trebaju hitni odgovori, izaberite jednu od usluga u nastavku.