office@pkf.rs | 011 3018 445
background

Poreska uprava donela rešenje o plaćanju poreza određenog freelancera

Poreska uprava donela Rešenje o utvrđivanju poreza na dohodak građana određenom frilenseru.

Freelancer platio poreze i doprinose Novembar 17, 2020 » » Poreska kontrola

Poreske obaveze su utvrđene za period počev od februara 2017. godine zaključno sa majem 2020. godine, pri čemu se Rešenjem nalaže frilenseru da u datom roku podnese PP OPO poresku prijavu i plati utvrđene poreske obaveze zajedno sa kamatom za neblagovremeno plaćene javne prihode.

Frilenser ima pravo da izjavi žalbu na Rešenje Poreske uprave u datom roku, pri čemu žalba ne odlaže izvršenje ovog Rešenja.

Iako je poreska kontrola ovog frilensera vršena u periodu pre objave saopštenja Poreske uprave od 13.10.2020. godine o samoinicijativnom prijavljivanju prihoda fizičkih lica ostvarenih iz inostranstva, navedeno Rešenje je značajno zbog toga što u praksi potvrđuje spremnost i nameru Poreske uprave da naplati propisane javne prihode putem kontinuiranog vršenja poreskih kontrola fizičkih lica.

 

Analiza Rešenja Poreske uprave - činjenično stanje

Poreska uprava (PU) je tokom juna 2020. godine po službenoj dužnosti pokrenula postupak utvrđivanja poreza i doprinosa na ostvaren prihod fizičkog lica - frilensera po osnovu novčanih uplata iz inostranstva od strane digitalnih platformi na devizni račun u poslovnoj banci u periodu od januara 2017. do maja 2020. godine. Poreska kontrola je vršena u periodu od juna 2020. do kraja septembra 2020. godine.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja u kontroli, PU je ustanovila da su na deviznom računu fizičkog lica u poslovnoj banci bili evidentirani novčani devizni prilivi po datumima i iznosima uplata od inostranog nalogodavca. Pri tom, fizičko lice nije zaključilo ugovor o autorskom delu sa inostranim nalogodavcem, već je koristilo veb stranicu kojom su kolektivno bili definisani uslovi usluge, kao i informacije o pravima i obavezama strana u poslu.

Frilenser je u postupku kontrole dao izjavu da vrši usluge programiranja putem određenog veb-sajta, koji predstavlja svojevrsnu berzu rada na kojoj se javljaju klijenti (tj. nalogodavci) i izvršioci poslova (tj. pružaoci usluga).

Uzimajući u obzir navedeno činjenično stanje, PU je zauzela stav da je frilenser bio dužan da na ostvarene prihode iz inostranstva podnese poreske prijave i obračuna pripadajuće poreze i doprinose putem samooporezivanja.

PU je prihod frilensera ostvaren iz inostranstva tretirala kao ugovorenu naknadu po osnovu drugih prihoda koji se oporezuju po stopi od 20%, uz priznavanje normiranih troškova u visini od 20%. Pored toga, PU je na ostvaren prihod frilensera obračunala i doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 25,5% (odnosno po stopi od 26% za prihod ostvaren zaključno sa 31.12.2019. godine) i doprinose za zdravstveno osiguranje po stopi od 10,3%, takođe uz priznavanje normiranih troškova od 20%. Naposletku, PU je na neblagovremeno plaćene javne prihode obračunala i pripadajuću kamatu frilenseru.

Primedbe frilensera na stav PU

 

Primedbe frilensera na stav PU

Frilenser je na utvrđeno činjenično stanje PU u Zapisniku izjavio primedbe, a prema kojima je u periodu poreske kontrole ostvarivao prihode od autorskih prava, i to prodajom kompjuterskih igrica (tj. igrica za mobilne telefone sa android platformom čiji je on bio jedini autor). Stoga, ostvareni prihodi, prema mišljenju frilensera, predstavljaju autorsku naknadu za korišćenje njegovog autorskog dela – kompjuterske igrice za android telefone, a čiju je realizaciju (tj. distribuciju) vršio preko određene digitalne platforme.

Iz navedenog stava frilensera proizilazi to da bi njegove ostvarene prihode trebalo oporezovati kao prihode od autorskih prava, a ne kao druge prihode (kako ih je PU kvalifikovala). To za posledicu ima primenu većeg iznosa normiranih troškova za prihode od autorskih prava (npr. 43%) u odnosu na druge prihode (20%), a što bi dovelo do obaveze plaćanja manjeg iznosa poreza i doprinosa za frilensera u odnosu na iznos utvrđen od strane PU u poreskoj kontroli.

 

Argumentacija PU

PU je odbacila primedbe frilensera kao neosnovane, smatrajući da je on inostranom društvu pružao usluge za koje je ostvarivao ugovorenu naknadu, a ne autorsku naknadu.

Naime, da bi se određeni prihod smatrao prihodom od autorskih prava, PU smatra da je neophodan uslov taj da navedeni prihod ostvaruje fizičko lice kao autor određenog dela, i to na osnovu zaključenog autorskog ugovora između fizičkog lica autora i naručioca posla.

Shodno tome, a budući da frilenser tokom poreske kontrole nije priložio PU konkretan ugovor, već samo ugovor koji kolektivno definiše uslove korišćenja određenog veb-sajta, PU ističe da se ne može pouzdano zaključiti da se u kontrolisanom slučaju radi o autorskom ugovoru čiji je predmet stvaranje određenog autorskog dela u smislu odredaba Zakona o autorskom i srodnim pravima

Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, PU stoji na stanovištu da prihod koji je frilenser ostvario predstavlja ugovorenu naknadu koja se oporezuje kao drugi prihodi, a ne kao prihodi od autorskih prava.

Implikacije oporezivanja

 

Implikacije

Sudeći prema nedavnim događajima koji se odnose na pitanje oporezivanja prihoda rezidentnih fizičkih lica ostvarenih iz inostranstva, a u koje svakako ubrajamo i nedavno doneto analizirano poresko Rešenje, možemo zaključiti da PU preduzima aktivne korake kako bi naplatila propisane javne prihode putem kontinuiranog vršenja poreskih kontrola fizičkih lica.

Podsećamo da domaća fizička lica imaju zakonsku obavezu prijavljivanja prihoda ostvarenih iz inostranstva po osnovu pruženih usluga inostranim isplatiocima, kao i plaćanja pripadajućih poreza i doprinosa PU.

Ukoliko domaća fizička lica samoinicijativno prijave prihode ostvarene iz inostranstva i pritom plate pripadajuće poreze i doprinose uvećane za obračunatu kamatu, i to pre preduzimanja bilo koje radnje od strane PU, protiv ovih lica neće biti pokretan prekršajni postupak.

Ako bi poreske obaveze utvrđene u kontroli predstavljale neprimereno veliko opterećenje za fizičko lice i ako bi mu nanele bitnu ekonomsku štetu, u tom slučaju je moguće podneti zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga PU.

Pravo PU na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče, s tim što doprinosi za obavezno socijalno osiguranje ne zastarevaju.

Porezi i doprinosi za freelancere
background

PKF pruža podršku svim klijentima u ovoj kompleksnoj oblasti.

Ukoliko imate bilo kakvih neodoumica ili vam je potrebna naša ekspertska podrška.

Računovodstveno odeljenje PKF Beograd
background
Image

Postavi pitanje PKF timu

avatar
Poštovani, u svakom momentu nas možete kontaktirati na broj telefona 011 3018 445 ili poslati email na office@pkf.rs. Ukoliko Vam trebaju hitni odgovori, izaberite jednu od usluga u nastavku.