office@pkf.rs | 011 3018 445
background

ESG izveštavanje i ključni elementi

U današnje vreme održivost životne sredine i društveno odgovorno ponašanje sve više postaje ključ bolje budućnosti svih nas, a implementiranje ESG principa i uspostavljanje održivog poslovanja kompanija postaje gotovo imperativ.

Korišćenje novog sistema za elektronsko fakturisanje biće obavezno od početka 2022. godine. April 12, 2022 » » ESG izveštavanje

Šta je ESG izveštavanje?

ESG izveštavanje je proces kreiranja i objavljivanja izveštaja od strane kompanije o uticaju koji ima na životnu sredinu (environmental), društveno okruženje (social), kao i o načinu na koji upravlja organizacijom (governance).

ESG izveštavanje obuhvata kvalitativna obelodanjivanja vezano za navedena tri elementa, ali i kvantitativna merenja, kao i poređenje osvarenih performansi kompanije sa prethodno definisanim ESG rizicima, prilikama i strategijama.

Kreiranje ESG izveštaja često može biti izazovno, obzirom da kompanije prethodno moraju utvrditi na koji način, koje ESG informacije i koje indikatore će meriti i komunicirati.

 

Koji su ključni elementi ESG izveštavanja?

Koji su ključni elementi ESG izveštavanja?

ESG izveštaj sadrži 3 ključna elementa:

  • Environmental element obuhvata širok spektar tema kao što su klimatske promene, korišćenje prirodnih resursa, zagađenje životne sredine, upravljanje otpadom uključujući i elektronski otpad, emisiju CO2, prilike za korišćenje i investiranje u čistu tehnologiju, obnovljivu i zelenu energiju itd.
  • Social element obuhvata teme kao što su ljudski resursi, zdravlje i sigurnost na radu, razvoj ljudskih resursa, sigurnost i kvalitet proizvoda, privatnost i zaštita podataka, odgovorno investiranje, lanac snabdevanja, društveno odgovorno ponašanje, prilike za pristup finansiranju i zdravstvenoj zaštiti itd.
  • Governance element obuhvata teme kao što su poslovna etika i kultura, vlasnička struktura, plate direktora, raznolikost upravnog odbora u smislu godina, pola, edukacije i profesionalnog iskustva, aniti-monopolska praksa, korupcija i podmićivanje, poreska i računovostvena transparentnost itd.

 

Da li postoje internacionalni standardi obelodanjivanja održivosti poslovanja?

U novembru 2021. godine, IFRS je objavio formiranje novog Borda za uspostavljanje standarda, International Sustainability Standards Board (ISSB), koji će doneti globalne standarde vezane za obelodanjivanja održivosti poslovanja.

Dana 31. marta 2022. godine, ISSB je otvorio konsultacije za prva dva predložena standarda koji će biti globalna osnova za obelodonjivanja u vezi održivosti poslovanja, a koja će biti otvorena do 29. jula 2022. godine.

 

Pet Sustainability reporting

Pet Sustainability reporting okvira koji vam mogu pomoći da setuje i implementirate ESG principe u kompaniji

  • Global Reporting Initiative (GRI), GRI okvir zahteva obelodanjivanje i pozitivnog i negativnog uticaja koji kompanija ima na životnu sredinu, društveno okruženje i ekonomiju, kao i merenje performansi. GRI standardi su univerzalno primenljivi na sve vrste organizacija bez obzira na sektor poslovanja i veličinu kompanije.
  • International Organization for Standardization (ISO), ISO 14001 internacionalni standard definiše okvir i set smernica za uspostavljanje sistema upravljanja životnom sredinom, ređe nego što definiše merenje performansi.
  • Principles for Responsible Investments (PRI), PRI principi pomažu pri razumevanju implikacija koje investicije mogu imati na ESG faktore, kao i integrisanju ESG faktora u investiciono odlučivanje.
  • Sustainability Accounting Standards Board (SASB), SASB je fokusiran na razvoj sustainability računovodstvenih standarda obelodanjivanja ESG tema. Zajedno sa GRI, SASB je jedan od najvažnijih okvira za ESG izveštavanje.
  • United Nations Global Compact, je dobrovoljna inicijativa za kompanije koje su voljne da u svoje svakodnevno poslovanje implementiraju 10 principa UN Global Compact inicijative.

 

Nefinansijsko izveštavanje u Republici Srbiji

Nefinansijsko izveštavanje u Republici Srbiji

Počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31.decembra 2021. godine, obveznici nefinansijskog izveštavanja su dužni da u Godišnji izveštaj o poslovanju uključe i Nefinansijski izveštaj koji obuhvata i određena ESG obelodanjivanja, uključujuči i informacije neophodne za razumevanje poslovnih aktivnosti koje se odnose na zaštitu životne sredine, socijalna i kadrovska pitanja, poštovanje ljudskih prava, borbu protiv korupcije i pitanja u vezi sa podmićivanjem.

Obveznici nefinansijskog izveštavanja su velika pravna lica koja su društva od javnog interesa i koja na datum bilansa prelaze kriterijum prosečnog broja od 500 zaposlenih tokom poslovne godine.

Osigurajte blagovremeno usklađenost poslovanja i internih kompanijskih procesa sa novim zahtevima.

 

background

PKF pruža podršku svim klijentima u ovoj kompleksnoj oblasti.

Ukoliko imate bilo kakvih neodoumica ili vam je potrebna naša ekspertska podrška.

Revizorsko odeljenje PKF Beograd
background
Image

Postavi pitanje PKF timu

avatar
Poštovani, u svakom momentu nas možete kontaktirati na broj telefona 011 3018 445 ili poslati email na office@pkf.rs. Ukoliko Vam trebaju hitni odgovori, izaberite jednu od usluga u nastavku.