office@pkf.rs | 011 3018 445
background

Šta predstavlja komponenta „G“ u ESG izveštavanju?

ESG strategija Februar 07, 2023 » » Komponenta „G“ u ESG izveštavanju

ESG izveštavanje je proces kreiranja i objavljivanja izveštaja od strane kompanije o uticaju koji ima na životnu sredinu (Environmental), društveno okruženje (Social), kao i o načinu na koji upravlja organizacijom (Governance).

 

Esg i komponenta G

„G“ komponenta se odnosi na način upravljanja, upravljačku strukturu, politike i prakse kompanije. Uključuje širok spektar pitanja, kao što su etika, kodeks ponašanja, transparentnost, odgovornost prema zainteresovanim stranama, upravljanje rizicima i lancem snabdevanja, aktivnosti protiv korupcije i monopola, kao i druge relevantne korporativne politike.

U modernom biznisu, za održivost i reputaciju kompanije je kritična upravo „G“ komponenta odnosno sposobnost Rukovodstva kompanije da odgovori na regulatorne i tržišne zahteve, ali i da kapitalizuje nadolazeće prilike. Bolja i transparentnija praksa upravljanja kompanijom kreira vrednost na duži vremenski rok, povećava lojalnost kupaca, kao i podršku drugih zainteresovanih strana.

U skorije vreme finansijske perfomanse kompanija se sve češće povezuju sa ESG faktorima, što ne čudi jer su nam dostupni sve kvalitetniji i standardizovaniji podaci koji omogućavaju preciznije merenje benefita održivog poslovanja. Istorijski posmatrano, najduže se prikupljaju i analiziraju podaci o „G“ komponenti ESG koncepta, i oni sugerišu da među svim faktorima upravo „G“ komponenta najviše doprinosi boljim finansijskim performansama i uvećanju dobiti kompanija.

 

Komponenta „G“ u odnosu na ostale komponente

Komponenta „G“ u odnosu na ostale komponente

Pozitivan uticaj na životnu sredinu („E“) i društveno okruženje („S“) je uvek integrisan sa „G“ komponentom i ukazuje na efikasno korporativno upravljanje, ali i svako loše postupanje kompanije prema društvenom okruženju i životnoj sredini ukazuje na neki problem u načinu upravljanja, bilo da su u pitanju loše prakse, neadekvatno upravljanje rizicima, netransparentnost ili neodrživost lanca snabdevanja.

U nastavku vam dajemo pregled različith aspekata „G“ komponente i sa njima povezanih ključnih indikatora uspeha:

„G“ aspekti (politike, sistemi, procesi) KPIs
Korporativno upravljanje Efektivnost upravljanja, korporativni sistemi, politike i procedure
Kodeksi poslovnog ponašanja Kodeks ponašanja i procedure
Upravljanje rizicima i krizama Mapiranje rizika, akcioni plan, usklađenost sa propisima, nezavisnost revizije, upravljanje informacijama, sajber bezbednost
Upravljanje lancem snabdevanja Mapiranje i minimiziranje rizika u lancu snabdevanja, integracija ESG koncepta, transparentnost
Materijalnost Proces određivanja materijalnih tema
Uticaj zakonodavstva Primena zakona, učestalost sudskih sporova
Merenje i vrednovanje uticaja Praksa obelodanjivanja
Porezi Obelodanjivanje poreza, upravljanje poreskim rizicima
Etika biznisa Svrha, vrednosti, kultura, izveštavanje o ESG-u i KPIs
Sastav upravnog odbora Iskustvo, nezavisnost, raznolikost
Korporativno liderstvo Znanje, iskustvo, procesi donošenje odluka, nezavisnost
Alokacija resursa Efikasnost alokacije kapitala i ljudskih resursa
Sistem nagrađivanja Politike unapređenja, bonusi, disciplinske mere
Uključivanje stejkholdera Razumevanje korporativnog uticaja i prioriteta zainteresovanih strana, praćenje prakse usmerene na zainteresovane strane
Fer kompetativne prakse Aktivnosti usmerene protiv isključivanja, monopola, prinude, tržišno zasnovane cene
Politička odgovornost Lobiranje, finansiranje kampanja, politički doprinos
Transparentnost Vlasništvo, lobiranje, donacije, proverljivost obelodanjivanja
Akcije protiv korupcije i integritet Obuke, protokoli uzbunjivača, due diligence, procene rizika, javne nabavke, sukobi interesa, finansijske kontrole, izveštavanje, računovodstvena praksa, prethodni incidenti, interna istraga i mere

 

Adekvatno setovanje i implementiranje navedenih „G“ politika, sistema, procesa, kao i praćenje odgovarajućih KPIs, je garant uspeha kompanijama u realizaciji njihovih poslovnih, ekoloških i društvenih ciljeva i obaveza.

Dobro sprovođenje „G“ komponente je od suštinskog značaja kako bi se postojeći ESG entuzijazam pretvorio u konkretne akcije, sistemske promene poslovanja i dugoročnu kompetitivnu prednost.

Istraživanja pokazuju da će, u sve konkurentnijem okruženju, biti bolje pozicionirane kompanije koje su posvećene održivom poslovanju, inovativnosti, etičkim i odgovornim praksama.

Ne čekajte da se budućnosti dogodi, kreirajte je sami !!

 

background

PKF pruža podršku svim klijentima u ovoj kompleksnoj oblasti.

Ukoliko imate bilo kakvih neodoumica ili vam je potrebna naša ekspertska podrška.

Konsultantsko odeljenje PKF Beograd
background
Image

Postavi pitanje PKF timu

avatar
Poštovani, u svakom momentu nas možete kontaktirati na broj telefona 011 3018 445 ili poslati email na office@pkf.rs. Ukoliko Vam trebaju hitni odgovori, izaberite jednu od usluga u nastavku.