office@pkf.rs | 011 3018 445
background
Image

Izrada studija o transfernim cenama

Nastojanje poreskih vlasti mnogih zemalja da oporezuju dobit koja je u odnosnoj zemlji i ostvarena dovela je do obaveze poreskih obveznika, koji posluju sa povezanim licima, da dostavljaju studije o transfernim cenama. Usled poslovanja sa povezanim licima, postoji mogućnost manipulisanja, koje za posledicu ima izbegavanje plaćanja poreza.

Zakonska regulativa koja reguliše transferne cene u Srbiji je:

 • Zakon o porezu na dobit pravnih lica, i
 • Pravilnik o transfernim cenama.

Šta su transferne cene?

 • Cene koje se realizuju između povezanih lica, pri prodaji proizvoda i usluga i pri odobravanju kredita i zajmova. Dakle, transferne cene pojavljuju se kada povezana lica međusobno posluju i time sprovode kontrolisane transakcije.

Ko su povezana lica?

 • Pravna lica između kojih postoji mogućnosti kontrole ili mogućnost značajnijeg uticaja na poslovne odluke – posedovanje najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja (član 59. st. 3. i 4. Zakona);
 • Pravna lica kod kojih ista fizička ili pravna lica učestvuju u upravljanju i kontroli ili kapitalu (član 59. stav 5. Zakona);
 • Rodbina vlasnika pravnih lica koja su povezana po osnovu posedovanja najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja (član 59. stav 6. Zakona);
 • Pravna lica iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom – tzv. poreskih rajeva (član 59. stav 7. Zakona).

Ko je u obavezi da dostavlja studiju o transfernim cenama u punom obimu?

 • Sva privredna društva i preduzetnici koji posluju sa povezanim licima ukoliko je ukupna vrednost transakcija ili jednokratne transakcije sa pojedinačnim povezanim licem prelazi vrednost od RSD 8.000.000 (limit se ne odnosi na zajmove i kredite).

Rok za dostavu studije o transfernim cenama:

 • Za privredna društva 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza,
 • Za preduzetnike do 15. marta naredne godine,
 • U slučaju statusnih promena, likvidacije ili stečaja poreskog obveznika, tada se podnosi u roku od 15 dana od dana isteka roka propisanog za podnošenje finansijskih izveštaja.

Transakcije koje nisu predmet provere:

 • Primalac beskamatnog zajma nema obavezu izrade studije o transfernim cenama;
 • Uplate osnivača iz inostranstva koje ne povećavaju osnivački ulog;
 • Uplate matične firme iz inostranstva svom ogranku u Srbiji – prenos novca sa računa na račun;
 • Prodaja osnovnih sredstava koja su predmet oporezivanja porezom na kapitalnu dobit.

Transakcije koje su predmet analize:

 • Prodaja/nabavka roba i usluga;
 • Prodaja opreme;
 • Nabavka nekretnina, postrojenja i opreme;
 • Prodaja/nabavka nematerijalne imovine;
 • Krediti i zajmovi;
 • Zajedničko učešće u troškovima istraživanja i razvoja.

Šta sve sadrži studija o transfernim cenama u punom obimu?

 • Analiza grupe:

Analiza grupe podrazumeva opis privrednih delatnosti grupe, organizacionu i pravnu strukturu grupe, vlasništvo, istorijat i opšte finansijske podatke, opis poslovanja i poslovne politike grupe, isticanje bitnih promena u politici; istorijat i vlasništvo samog poreskog obveznika, opis poslovne politike obveznika, finansijski pregled i ključne poslovne činioce; pregled osnovnih podataka o povezanim licima sa kojima je obveznik poslovao.

 • Analiza delatnosti:

Analiza delatnosti podrazumeva opis svih delatnosti kojima se obveznik bavi, definisanje i klasifikaciju istih; analizu tržišta i osnovnih činioca; pregled posebnih zakonskih propisa, identifikaciju rizika u poslovanju, analizu tržišnog učešća, kao i pregled glavnih konkurenata, kupaca i dobavljača.

 • Funkcionalna analiza:

Predmet funkcionalne analize jesu same transakcije koje je obveznik realizovao sa povezanim licima. Radimo detaljnu analizu transakcija, njihovu vrstu, razmatramo da li postoji mogućnost objedinjenog pristupa ili će se svaka transakcija posmatrati pojedinačno; vršimo analizu preuzetih funkcija, rizika i angažovanih sredstava, kao i analizu najbitnijih faktora koji utiču na određivanje cene, te utvrđivanje suštinskog ekonomskog položaja učesnika u transakcijama.

Regulativa dopušta primenu više metoda pri proveri usklađenosti:

 • Metoda uporedive cene na tržištu,
 • Metoda cene koštanja uvećana za uobičajenu zaradu,
 • Metoda preprodajne cene,
 • Metoda transakcione neto marže,
 • Metoda podele dobiti,
 • Drugi (alternativni) metodi koji su adekvatni za nastale transakcije.

Shodno realizovanim transakcijama vršimo odabir najadekvatnije metode u skladu sa vrstom transakcije, dostupnosti i pouzdanosti podataka kojima se raspolaže, stepenu uporedivosti i mogućnošću kvantifikovanja razlika radi njihovog usklađivanja na uporediv nivo.

Zaključak i prateći prilozi:

 • Vršimo obračun i prikaz korekcija (potencijalnih umanjenja) poreske osnovice, ukoliko postoje, po svakoj pojedinačnoj transakciji za svako povezano lice. Takođe, sastavljamo instrukcije za popunjavanje poreskog bilansa u delu koji se odnosi na transferne cene.
Direktna, jasna i poverljiva komunikacija sa Klijentom.

Tim od 30 profesionalaca koji čine, licencirani revizori, računovođe, poreski i finansijski savetnici, ovlašćeni procenitelji, pomoći će vam u ostvarenju vaše poslovne vizije.

Poverljiva komunikacija sa Klijentom

PKF Srbija

Poresko savetovanje je samo deo naše sfere stručnosti. Svojim klijentima pružamo konstantnu podršku kroz finansijske konsultacije, kao i revizorske i knjigovodstveno-računovodstvene usluge.


PKF Srbija je deo PKF International (London) mreže koja primenjuje programe osiguranja kvaliteta rada svojih članica.

PORESKO ODELJENJE PKF

Mićun Žugić

Odgovoran za rad poreskog odeljenja

Mićun Žugić ima više od 15 godina radnog iskustva. Tokom svog rada u PKF d.o.o je pružao usluge revizije i poreskog savetovanja preduzećima u raznim delatnostima i upravljao složenim projektima vezanim za reviziju donacija EU.

Mićun pruža podršku klijentima i putem digitalnih kanala komunikacije: Viber, Skype, Zoom, Teams

Pridružite se PKF familiji klijenata koju čini 1.500 kompanija iz cele Srbije.

Kontaktirajte nas i formiraćemo neobavezujuću, individualnu ponudu u skladu sa vašim poslovnim potrebama.

Poresko savetovanje kontakt

Email: office@pkf.rs
Telefon: +381 11 3018 445
Adresa: Palmira Toljatija 5/III

Iako su nam kancelarije u Beogradu, naši klijenti se nalaze širom Srbije.