office@pkf.rs | 011 3018 445
background
Image

Izrada benčmark analize

  • Upotreba Thomson Reuters baze podataka:

U situaciji kada ne postoje interno uporedivi podaci ili oni ne zadovoljavaju potrebne uslove, potrebno je koristiti eksterne baze podataka; Cilj benčmark analize jeste pronalazak dovoljno uporedivih nekontrolisanih transakcija – transakcije koje su se realizovale između nepovezanih lica na tržištu i koje su uporedive po svim bitnim karakteristikama sa datom kontrolisanom transakcijom koju je izvršio poreski obveznik.

  • Formiranje uzorka uporedivih transakcija:

Pri formiranju uzorka akcenat je na nezavisnosti, dostupnosti finansijskih podataka i drugim relevantnim kriterijumima za pretragu; Prilikom pretrage za nekontrolisanim uporedivim transakcijama prvenstveno se fokusiramo na transakcije realizovane u Srbiji, ukoliko ne postoji dovoljan broj uporedivih podataka, širimo pretragu na dalja tržišta, pri tome vodeći računa o uporedivosti uslova poslovanja na drugim tržištima.

  • Kvantitativna analiza uzorka:

Nakon formiranja uzorka potencijalnih kompanija, vršimo kvantitativnu analizu istih u cilju postizanja bolje uporedivosti, analiza se vrši sa aspekta veličine određenih kategorija (imovina, broj zaposlenih, ostvareni prihodi i drugo).

  • Kvalitativna analiza uzorka:

Kvalitativna analiza uzorka podrazumeva ručnu pretragu svake kompanije iz uzorka odnosno dodatno analiziranje sa aspekta delatnosti i povezanosti.

  • Izbor indikatora i obračun interkvartilnog raspona:

Izbor indikatora vrši se shodno okolnostima svakog pojedinačnog slučaja, nakon čega se vrši obračun interkvartilnog (tj. tržišnog) raspona cena za potrebe analize transfernih cena.

Direktna, jasna i poverljiva komunikacija sa Klijentom.

Tim od 30 profesionalaca koji čine, licencirani revizori, računovođe, poreski i finansijski savetnici, ovlašćeni procenitelji, pomoći će vam u ostvarenju vaše poslovne vizije.

Poverljiva komunikacija sa Klijentom

PKF Srbija

Poresko savetovanje je samo deo naše sfere stručnosti. Svojim klijentima pružamo konstantnu podršku kroz finansijske konsultacije, kao i revizorske i knjigovodstveno-računovodstvene usluge.


PKF Srbija je deo PKF International (London) mreže koja primenjuje programe osiguranja kvaliteta rada svojih članica.

PORESKO ODELJENJE PKF

Mićun Žugić

Odgovoran za rad poreskog odeljenja

Mićun Žugić ima više od 15 godina radnog iskustva. Tokom svog rada u PKF d.o.o je pružao usluge revizije i poreskog savetovanja preduzećima u raznim delatnostima i upravljao složenim projektima vezanim za reviziju donacija EU.

Mićun pruža podršku klijentima i putem digitalnih kanala komunikacije: Viber, Skype, Zoom, Teams

Pridružite se PKF familiji klijenata koju čini 1.500 kompanija iz cele Srbije.

Kontaktirajte nas i formiraćemo neobavezujuću, individualnu ponudu u skladu sa vašim poslovnim potrebama.

Poresko savetovanje kontakt

Email: office@pkf.rs
Telefon: +381 11 3018 445
Adresa: Palmira Toljatija 5/III

Iako su nam kancelarije u Beogradu, naši klijenti se nalaze širom Srbije.