PKF Pet osnovnih vrednosti

Strast

Strast odražava naše nastojanje za kontinuiranim progresom. PKF Srbija nastoji da kontinuirano prevazilazi očekivanja kijenata u pogledu ažurnosti, kreativnosti i kvaliteta isporučene usluge.
Kroz treninge i poslovne projekte, podržavamo i omogućavamo kontinurani profesionalni razvoj našeg tima.
Iznad svega, ohrabrujemo zaposlene da vole ono što rade i unesu to u odnose sa klijentima.

 • Voli ono što radiš i nastoji da budeš najbolji.
 • Prevaziđi očekivanja kijenta i nikada ne odustaj.
 • Nikada ne reci:”Ne”. Svaki novi angažman je prilika za učenje, rast i razvoj.
 • Budi proaktivan.

Timski rad

PKF Srbija tretira klijente sa posebnom pažnjom. Snažni međuljudski odnosi, saradnja u okviru internacionalne mreže i timski rad nam omogućavaju da klijentu nesmetano pružamo kontinuiranu podršku. Na zahteve klijenata odgovaramo ažurno uz fer tržišnu nadokandu i međusobno poštovanje.
Efektivan timski rad je posledica sinergije jake komunikacije i zajedničkih napora u ostvarivanju postavljenih ciljeva.

 • Poštuj druge bez obzira na njihovu ulogu.
 • Deli informacije, sarađuj i neguj timski duh.
 • Pripremi i podeli listu članova tima.
 • Redovno obaveštavaj članove tima o postignutom napretku na angažmanu.

Nedvosmislenost

Jasnoća – karakter kojim se može definisati uspeh. Bez obzira na okolnosti, PKF Srbija prenosi poruke jasno, precizno, direktno, koncizno i nedvosmisleno kako bi izbegli nedoumice i rezultate našeg rada učinili jasnim i praktičnim.
PKF Srbija neguje kulturu poštenja, otvorenosti i transparentnosti.

 • Direktna, jasna i koncizna komunikacija sa klijentom.
 • Pojednostavi procese u cilju podizanja efikasnosti i ostvarivanja boljih rezultata.
 • Razjasni sve nedoumice.
 • Učini svoje postupke transparentinim i praktičnim.

Kvalitet

Pružanje usluga visokog i konzistentnog kvaliteta je naša osnovna vrednost.
PKF Srbija posluje u skaldu sa globalnim profesionalnim standardima i lokalnim regulatornim zahtevima. Kontinuirano i redovno preispitujemo usaglašenost našeg poslovanja sa globalnim profesionalnim standardima i lokalnim regulatornim zahtevima kroz snažno uspostavljen sistem kontrole kvaliteta i monitoringa svih procesa u okviru poslovanja.

 • Tehnička izvrsnost.
 • Praktična rešenja i izuzetni rezultati na ažurnoj osnovi.
 • Monitoring svih poslovnih procesa.
 • Usaglašenost sa internacionalnim standardom kvaliteta.
 • Vodimo brigu o svim našim klijentima.

Integritet

Naš individualni glas nas definiše u našim zajednicama i na lokalnim tržištima, ali naš kolektivni integritet je ono što nas izdvaja. Podelili smo standarde i uzajamno poštovanje preduzetnika i uticajnih lidera kao saradnika uticaja. Prepoznajemo pojedince koji predstavljaju naše firme članice, angažujući se u podršci i ohrabrenju koje čine stvari mogućim – zajedno.

 • Mi smo naša reputacija.
 • Činite ono što je sasvim ispravno i pošteno.
 • Imajte jako moralno vlakno.
 • Budite iskreni, pouzdani i transparentni.
 • Preuzmite odgovornost i oživite našu predanost