Petar Grubor

International liaison partner, direktor,  ovlašćeni revizor, ovlašćeni interni revizor

Partner u PKF d.o.o, Beograd firmi za pružanje revizorsko-konsultantskih usluga. Prethodno iskustvo sticao na poziciji menadžera u Deloitte & Touche, Beograd i kancelarijama u Skoplju i Banja Luci; kao senior menadžer i junior partner u firmi BDO BC Excel. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1995. godine, a licencu ovlašćenog revizora stekao 2002. godine, položivši stručne ispite pred komisijom Saveznog ministarstva finansija. Aktivno je angažovan u radu Komore ovlašćenih revizora RS i trenutno je potpredsednik Saveta Komore. Član je Nadzornog odbora privrednog društva “Metalac” a.d., Gornji Milanovac. Od septembra 2015-e godine, član je Upravnog odbora KK Partizan. U decembru 2015. godine položio je ispite za ovlašćenog internog revizora.

Zdravko Rašo

partner, direktor, ovlašćeni revizor

Partner u PKF d.o.o, Beograd firmi za pružanje revizorsko-konsultantskih usluga. Prethodno iskustvo sticao kao finansijski kontrolor u Ministarstvu odbrane SRJ i kao senior menadžer u firmi BDO BC Excel. Rukovodio je velikim brojem složenih projekata iz oblasti privatizacije preduzeća u Republici Srbiji i procene vrednosti imovine za potrebe finansijskog izveštavanja. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1980. godine, a licencu ovlašćenog revizora stekao 2001. godine, položivši stručne ispite pred komisijom Saveznog ministarstva finansija.

Slobodan Škurtić

junior partner, direktor revizije, ovlašćeni revizor, ovlašćeni interni revizor

Junior partner u PKF d.o.o, Beograd, gospodin Škurtić ima više od 12 godina radnog iskustva na poslovima revizije i konsultanskih usluga. Tokom svog rada u PKF d.o.o. bio je angažovan u reviziji preduzeća iz različitih delatnosti (trgovina, građevinarstvo, finansijsko posredovanje, proizvodnja, saobraćaj, energetika) i upravljao složenim konsultantskim projektima izrade dijagnostičkih studija, investicionih studija i procena kapitala preduzeća. Diplomirao je na Fakultetu za uslužni biznis, Evropski Univerzitet u Beogradu 2006. godine i postao ovlašćeni revizor 2013. godine. U decembru 2015. godine položio je ispite za ovlašćenog internog revizora. Trenutno obavlja funkciju junior-partnera i direktora revizorskog odeljenja u okviru PKF kancelarije u Beogradu i odgovoran je za organizaciju poslova revizije i rokove izdavanja revizorskih izveštaja.

Mićun Žugić

junior partner – porezi, ovlašćeni revizor

Junior partner u PKF d.o.o, Beograd, Mićun Žugić ima više od 13 godina radnog iskustva. Tokom svog rada u PKF d.o.o je pružao usluge revizije i poreskog savetovanja preduzećima u raznim delatnostima i upravljao složenim projektima vezanim za reviziju donacija EU, izradi dijagnostičkih studija, procene nematerijalnih ulaganja, razvoja revizorske metodologije i mnogim drugim. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 2003. godine i postao ovlašćeni revizor 2011. godine. Trenutno je zadužen za organizaciju i kvalitet rada poreskog odeljenja.

Svetlana Jeremić

junior partner – konsalting i kontrola kvaliteta, ovlašćeni revizor

Junior partner u PKF d.o.o., Beograd, Svetlana Jeremić ima više od 12 godina radnog iskustva na poslovima revizije i konsultantskih usluga. Rukovodila je revizijom pravnih entiteta u raznim delatnostima i upravljala složenim konsultantskim projektima vezanim za predpristupne fondove EU i verifikaciju utoršenih sredstava na EAR i UNDP ugovorima o bespovratnoj pomoći, projektima izrade dijagnostičkih studija, investicionih studija, biznis planova, procene kapitala, akvizicijama (M&A projects) i projektima implementacije kontrole kvaliteta i metodologije rada. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 2006. godine i postala ovlašćeni revizor 2012. godine. Trenutno obavlja funkciju rukovodioca konsultantskih projekata i funkciju kontrole kvaliteta svih procesa u okviru kancelarije PKF-a u Beogradu.

Bojana Rašo

senior menadžer – ovlašćeni revizor

Menadžer u PKF d.o.o, Beograd, Bojana Rašo ima više od 6 godina radnog iskustva na poslovima revizije i konsultantskih usluga. Obavljala je reviziju finansijskih izveštaja privrednih društava iz raznih delatnosti (trgovina, građevinarstvo, finansijsko posredovanje, proizvodnja, saobraćaj, ugostiteljstvo, energetika, političke stranke), kao i reviziju finansijskih izveštaja banke. Učestvovala je u konsultantskim projektima vezanim za predpristupne fondove EU i verifikaciju utoršenih sredstava., kao i u projektima izrade dijagnostièkih studija, biznis planova i procene kapitala. Diplomirala je na Poslovnom Fakultetu Beogradu, Univerzitet Singidunum 2011. godine. Postala je ovlašćeni revizor u avgustu 2016-e godine.

Dragan Unković

senior menadžer – računovodstva

Senior menadžer u službi sektora računovodstva u PKF d.o.o. Beograd, Dragan Unković ima više od deset godina iskustva iz oblasti računovodstva, finansijske analize i planiranja u različitim delatnostima (poljoprivreda, proizvodnja, trgovina, sportska medicina). Tokom svog rada bio je angažovan na svim računovodstvenim poslovima. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu , Univerziteta u Novom Sadu.

Nikola Mićunović

IT manager

IT menadžer u PKF d.o.o, Beograd, Nikola Mićunović ima više od 7 godina radnog iskustva na poslovima IT revizije kao i revizije finansijskih izveštaja. Obavljao je IT reviziju privrednih društava iz raznih privrednih grana (banke, trgovina, saobraćaj, energetika). Diplomirao je na Poslovnom Fakultetu u Beogradu, Univerzitet Singidunum 2010. godine.