office@pkf.rs | 011 3018 445
background

PDV – opšte informacije i smernice

Opšte informacije o PDV-u May 17, 2021 » » Opšte informacije o PDV-u

1. Šta je to PDV?

2. Koliko je danas PDV rasprostranjen u svetu?

3. Koliko je PDV značajan za budžet Republike Srbije?

4. Ključna pitanja koja bi svako preduzeće trebalo da postavi u vezi sa PDV-om

5. PKF drvo odlučivanja kod PDV-a


 

Šta je porez na dodatu vrednost - PDV

1. Šta je to PDV?

Porez na dodatu vrednost (PDV) predstavlja opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i pružanje usluga, u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvoz dobara. PDV se obračunava i plaća u svakoj fazi proizvodnje i prometa dobara i usluga do krajnje potrošnje, ali tako da se u svakoj fazi oporezuje samo iznos dodate vrednosti koja je stvorena u toj fazi.

Dodata vrednost predstavlja onu vrednost koju proizvođač, pružalac usluge, trgovac na veliko ili trgovac na malo dodaje sirovinama i drugim inputima (usluge transporta, reklama i dr.) pre nego što proda proizvod ili pruži uslugu.

 

Koliko je danas PDV rasprostranjen u svetu?

2. Koliko je danas PDV rasprostranjen u svetu?

Preko 160 zemalja u svetu danas primenjuje PDV kao oblik poreza na potrošnju, koji predstavlja značajan izvor javnih prihoda za navedene zemlje. Dok PDV nastavlja da se širi širom sveta, međunarodna trgovina dobrima i uslugama se takođe rapidno proširila u sve globalizovanijoj privredi. Jedna od posledica uočenih trendova je sve veća interakcija između PDV sistema različitih zemalja, uporedo sa rastućim rizicima dvostrukog oporezivanja i nenamernog neoporezivanja u odsustvu međunarodne koordinacije na polju primene PDV-a.

U cilju smanjivanja i uklanjanja identifikovanih rizika i nedoslednosti, Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) je u aprilu 2017. godine izdala Međunarodne PDV smernice, koje sadrže međunarodno dogovorene principe i standarde za PDV tretman najčešćih vrsta međunarodnih transakcija, sa naročitim fokusom na trgovinu uslugama i nematerijalnom imovinom.

 

Koliko je PDV značajan za budžet Republike Srbije?

3. Koliko je PDV značajan za budžet Republike Srbije?

PDV danas predstavlja jedan od najizdašnijih javnih prihoda u budžetu Republike Srbije.

Struktura konsolidovanih javnih prihoda Republike Srbije u 2019. godini

Struktura konsolidovanih javnih prihoda Republike Srbije u 2019. godini

Izvor: Ministarstvo finansija Republike Srbije, Bilten javnih finansija 12/2019, br. 184, 2019. godina, str. 40

 

Ključna pitanja koja bi svako preduzeće trebalo da postavi u vezi sa PDV-om

4. Ključna pitanja koja bi svako preduzeće trebalo da postavi u vezi sa PDV-om

PDV predstavlja jedan od najkontrolisanijih poreskih oblika od strane Poreske uprave Republike Srbije. Stoga, svako preduzeće bi trebalo da obezbedi adekvatne odgovore na sledeća ključna pitanja u vezi sa PDV-om, kako bi svoje poslovanje učinilo što efikasnijim:

  • Da li smo sigurni da Poreska uprava u kontroli neće identifikovati greške i propuste?
  • Da li koristimo pravo na odbitak prethodnog poreza na najefikasniji mogući način?
  • Da li u potpunosti koristimo sva raspoloživa PDV oslobođenja?
  • Da li smo u toku sa svim izmenama PDV propisa koje utiču na naše poslovanje?
  • Da li na adekvatan način vodimo PDV evidencije u vezi sa našim ulaznim i izlaznim transakcijama?
  • Da li smo dovoljno tehničkih i ljudskih resursa usmerili ka identifikovanju značajnih PDV pitanja u našem sistemu?
  • Da li promene u strukturi našeg poslovanja mogu da unaprede našu PDV poziciju?
  • Da li naše poslovanje koristi adekvatnu PDV šemu?

 

PKF drvo odlučivanja kod PDV-a

5. PKF drvo odlučivanja kod PDV-a

Kod vršenja prometa dobara i usluga, PKF drvo odlučivanja vam može pomoći da sagledate osnovne PDV implikacije koje iz određene transakcije mogu proizići.

PKF drvo odlučivanja kod PDV-a

 

background

PKF pruža podršku svim klijentima u ovoj kompleksnoj oblasti.

Ukoliko imate bilo kakvih neodoumica ili vam je potrebna naša ekspertska podrška.

Revizorsko odeljenje PKF Beograd
background
Image

Postavi pitanje PKF timu

avatar
Poštovani, u svakom momentu nas možete kontaktirati na broj telefona 011 3018 445 ili poslati email na office@pkf.rs. Ukoliko Vam trebaju hitni odgovori, izaberite jednu od usluga u nastavku.