office@pkf.rs | 011 3018 445
background

Poreska utaja, primena blaže kazne usled izmene zakona

Apelacioni sud u Kragujevcu je doneo Presudu u kojoj je na učinioca krivičnog dela poreska utaja primenio blažu kaznu za navedeno krivično delo, usled izmene Krivičnog zakona.

Poreska utaja, blaža kazna Oktobar 8, 2021 » » Utaja poreza, blaža kazna

 • Apelacioni sud u Kragujevcu je 11.8.2021. godine doneo Presudu br. Kž1 535/2021 u kojoj je na učinioca krivičnog dela poreska utaja primenio blažu kaznu za navedeno krivično delo, s obzirom na to da je posle samog izvršenja krivičnog dela bio izmenjen Krivični zakonik u delu koji uređuje kazne za krivično delo poreska utaja.
 • Naime, predmetni slučaj je odlikovalo nekoliko izmena Krivičnog zakonika od perioda izvršenja krivičnog dela poreska utaja pa do perioda presuđenja za učinjeno krivično delo od strane učinioca, te je stoga bilo neophodno ispravno primeniti odredbe Krivičnog zakonika u momentu izricanja presude i kazne učiniocu.
 • Navedena Presuda je značajna zato što pojašnjava primenu blaže verzije Krivičnog zakonika kod krivičnog dela poreska utaja u slučaju kada je posle izvršenja krivičnog dela izmenjen zakon u korist učinioca krivičnog dela.
Za učinjeno krivično delo je zaprećena zatvorska kazna od 1 do 8 godina

 

Analiza presude - činjenično stanje

 • Okrivljeno lice S.R. je bilo osuđeno za radnje koje je izvršilo u periodu od 1.1.2016. do 31.12.2016. godine, kada je na snazi bio Krivični zakonik („Službeni glasnik RS“, br. 72/2009 – u daljem tekstu: Izvorni ZK) koji se primenjivao od 11.9.2009. do 28.2.2018. godine, a prema kome je za učinjeno krivično delo poreska utaja bila zaprećena kazna zatvora od jedne godine do osam godina i novčana kazna.
 • Do vremena presuđenja za učinjeno krivično delo, Krivični zakonik je menjan tako što je za krivično delo poreska utaja u izmenjenom Krivičnom zakoniku („Službeni glasnik RS“, br. 94/2016 – u daljem tekstu: Izmenjeni ZK) takođe bila propisana kazna zatvora od jedne godine do osam godina i novčana kazna.
 • Nakon toga, narednom izmenom Krivičnog zakonika („Službeni glasnik RS“, 35/2019 – u daljem tekstu: Sadašnji ZK) je za predmetno krivično delo poreska utaja propisana stroža kazna (od dve godine do osam godina zatvora i novčana kazna), s tim da je za postojanje ovog oblika krivičnog dela potrebno da iznos poreske obaveze čije se plaćanje izbegava prelazi pet miliona dinara.
Za krivično delo utaje poreza potrebno je da iznos poreske obaveze čije se plaćanje izbegava prelazi pet miliona dinara.

 

Stav suda

 • Uzimajući u obzir okolnosti konkretnog slučaja, Apelacioni sud je zaključio da je Krivični zakonik, koji je bio na snazi u vreme donošenja pobijane prvostepene presude (Sadašnji ZK), bio blaži za okrivljeno lice S.R. od zakona koji je važio u vreme izvršenja krivičnog dela i koji je primenio prvostepeni sud (Izvorni ZK), imajući u vidu to da je okrivljeno lice izbeglo da obračuna i plati porez na dobit pravnih lica u iznosu od 2.328.252 dinara, odnosno u iznosu koji je ispod granice (od pet miliona dinara) propisane izmenjenim Sadašnjim ZK za postojanje krivičnog dela poreska utaja u težem obliku.
 • Shodno tome, Apelacioni sud je stava da u konkretnom slučaju postoje obeležja krivičnog dela poreska utaja u osnovnom obliku, jer iznos poreske obaveze čije se plaćanje izbegava prelazi milion dinara (ali ne prelazi i iznos od pet miliona dinara), a za koje je propisana kazna zatvora od jedne do pet godina i novčana kazna, što Sadašnji ZK čini blažim.
 • Naime, Apelacioni sud je naveo da se žalbom branioca okrivljenog lica osnovano ukazuje da je prvostepeni sud povredio Krivični zakonik na štetu okrivljenog lica, kada je istog proglasio krivim za krivično delo poreska utaja iz Izvornog ZK, s obzirom na to da je sud bio dužan da na učinioca krivičnog dela primeni zakon koji je važio u vreme izvršenja krivičnog dela, osim ukoliko je zakon posle izvršenja krivičnog dela izmenjen jednom ili više puta, u tom slučaju će se primeniti zakon koji je najblaži za učinioca.
 • Posledično, Apelacioni sud je preinačio prvostepenu presudu u pogledu pravne ocene krivičnog dela i okrivljeno lice oglasio krivim za krivično delo poreska utaja u osnovnom obliku u skladu sa odredbama Sadašnjeg ZK.
Sud je okrivljeno lice proglasio krivim za krivično delo poreska utaja

 

Implikacije

 • Analizirana Presuda ukazuje na značaj pravilne primene načela vremenskog važenja krivičnog zakonodavstva u praksi, naročito ukoliko se utvrđuje postojanje krivičnog dela poreska utaja.
 • U konkretnom slučaju, kod krivičnog dela poreska utaja iz Krivičnog zakonika je novi zakon bio blaži za učinioca, jer je bio povećan novčani iznos izbegnutog poreza kao objektivni uslov inkriminacije i novčani iznosi za kvalifikovane oblike krivičnog dela. Stoga, u situaciji kada je posle izvršenja krivičnog dela bio izmenjen zakon, krivično delo poreska utaja je u tom slučaju bilo kvalifikovano po novom zakonu kao blaži oblik.
Kod krivičnog dela poreska utaja je novi zakon bio blaži za učinioca
background

PKF pruža podršku svim klijentima u ovoj kompleksnoj oblasti.

Ukoliko imate bilo kakvih neodoumica ili vam je potrebna naša ekspertska podrška.

Odeljenje za konsalting PKF Beograd
background
Image

Postavi pitanje PKF timu

avatar
Poštovani, u svakom momentu nas možete kontaktirati na broj telefona 011 3018 445 ili poslati email na office@pkf.rs. Ukoliko Vam trebaju hitni odgovori, izaberite jednu od usluga u nastavku.