office@pkf.rs | 011 3018 445
background

Međunarodno oporezivanje, stanje u 2020. godini

Primena međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja – UIDO

Dvostruko oporezivanje Jun 25, 2019 » » Primena međunarodnih ugovora o dvostrukom oporezivanju

Primenom UIDO se obezbeđuje:

 • potpuno uklanjanje ili smanjenje poreskih prepreka koje sprečavaju ili otežavaju slobodno kretanje kapitala, roba, usluga, tehnologija i lica;
 • stimulisanje investicija rezidenata jedne države ugovornice u privredu druge države ugovornice;
 • da se visina stopa za oporezivanje prihoda ostvarenih u Srbiji i u drugoj državi ugovornici po osnovu dividendi, kamata, autorskih naknada i naknada od usluga određuje na osnovu konkretnog UIDO, a ne unutrašnjim zakonodavstvom država ugovornica;
 • unapređenje saradnje između poreskih organa Srbije i druge države ugovornice, čime se smanjuje mogućnost poreske evazije od strane njihovih rezidenata; i
 • generalna primena načela jednakog poreskog tretmana fizičkih i pravnih lica iz Srbije koja obavljaju delatnost u drugoj državi ugovornici u odnosu na fizička i pravna lica te druge države koja obavljaju istu delatnost pod istim ili sličnim uslovima.

Uslovi za primenu rešenja predviđenih relevantnim UIDO:

 • Posedovanje validne potvrde o rezidentnosti ostvarioca prihoda – srpski Obrazac POR-2 ili overeni prevod potvrde na obrascu koji propisuje nadležni organ druge države ugovornice;
 • Posedovanje dokaza da je ostvarilac prihoda ujedno i stvarni vlasnik prihoda – npr. ugovor, faktura i sl.

Počev od 1.1.2020. godine, Republika Srbija primenjuje UIDO sa 60 država.

Republika Srbija je tokom 2020. godine potpisala UIDO sa sledećim jurisdikcijama:

 • Japanom – 21.7.2020. godine u Beogradu;
 • Hong Kongom, u svojstvu Specijalnog administrativnog regiona Narodne Republike Kine – 14.8.2020. godine u Beogradu i 27.8.2020. godine u Hong Kongu.

Stupanje na snagu i početak primene UIDO sa Japanom i Hong Kongom se očekuje u narednom periodu.

Pregled stopa poreza po odbitku u skladu sa UIDO

Pregled stopa poreza po odbitku u skladu sa UIDO Pregled stopa poreza po odbitku u skladu sa UIDO2

Pregled stopa poreza po odbitku u skladu sa UIDO - napomene

 • Ukoliko kompanija koja ostvaruje prihod od dividende neposredno poseduje najmanje 25% učešća u kapitalu kompanije koja isplaćuje dividende, niža od navedene dve poreske stope se primenjuje. S druge strane, ukoliko kompanija koja ostvaruje prihod od dividende neposredno poseduje manje od 25% učešća u kapitalu kompanije koja isplaćuje dividende, primenjuje se viša od navedene dve poreske stope.
 • Prema opštem pravilu, prihod od pružanja usluga se smatra dobiti od poslovanja, na koju se primenjuje poreska stopa od 0% u zemlji izvora prihoda.
 • Odnosi se na naknade za tehničke usluge koje, shodno članu 13. stav 3. UIDO, označavaju plaćanja bilo koje vrste svakom licu, osim licu koje je zaposleno kod lica koje vrši isplatu, kao naknada za usluge tehničkog, menadžerskog ili konsultantskog karaktera - u konkretnom slučaju, primena snižene stope poreza po odbitku od 10% se primenjuje samo prilikom isplate naknada od menadžerskih i konsultantskih usluga rezidentu Albanije, ali ne i prilikom isplate ostalih vrsta usluga koje nisu predmet oporezivanja u skladu sa trenutno važećim članom 40. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dobit pravnih lica (ZPDPL).
 • Poreska stopa od 0% se primenjuje ako se kamata isplaćuje: 1) vladi druge države ugovornice ili njenoj političkoj jedinici ili jedinici lokalne samouprave; 2) centralnoj ili narodnoj banci druge države ugovornice; 3) finansijskoj instituciji koju kontroliše ili pretežno poseduje vlada druge države ugovornice ili njena politička jedinica ili jedinica lokalne samouprave.
 • Za korišćenje ili za pravo korišćenja autorskog prava na književno, umetničko ili naučno delo, uključujući bioskopske filmove i filmove ili trake za televiziju ili radio, razrezan porez ne može biti veći od 5% bruto iznosa autorskih naknada. S druge strane, za korišćenje ili za pravo korišćenja patenta, zaštitnog znaka, nacrta ili modela, plana, tajne formule ili postupka ili za korišćenje ili za pravo korišćenja industrijske, komercijalne ili naučne opreme ili za obaveštenja koja se odnose na industrijska, komercijalna ili naučna iskustva, razrezan porez ne može biti veći od 10% bruto iznosa autorskih naknada.
 • Za korišćenje ili za pravo korišćenja autorskog prava na književno, umetničko ili naučno delo, uključujući bioskopske filmove ili filmove ili trake za televiziju ili radio, izuzev kompjuterskog softvera, razrezan porez ne može biti veći od 5% bruto iznosa autorskih naknada. S druge strane, za korišćenje ili za pravo korišćenja patenta, zaštitnog znaka, nacrta ili modela, plana, tajne formule ili postupka, ili kompjuterskog softvera, ili za korišćenje ili za pravo korišćenja industrijske, komercijalne ili naučne opreme ili za obaveštenja koja se odnose na industrijska, komercijalna ili naučna iskustva, razrezan porez ne može biti veći od 10% bruto iznosa autorskih naknada.
 • Odnosi se na naknade za tehničke usluge koje, shodno članu 13. stav 3. UIDO, označavaju plaćanja bilo koje vrste koja su primljena kao naknada za pružanje menadžerskih, tehničkih ili konsultantskih usluga (uključujući pružanje usluga od strane tehničkog ili drugog osoblja), ali ne uključuje plaćanja za usluge navedene u članu 15. (Samostalne lične delatnosti) i 16. (Radni odnos) UIDO - u konkretnom slučaju, primena snižene stope poreza po odbitku od 10% se primenjuje samo prilikom isplate naknada od menadžerskih i konsultantskih usluga rezidentu Indije, ali ne i prilikom isplate ostalih vrsta usluga koje nisu predmet oporezivanja u skladu sa trenutno važećim članom 40. stav 1. tačka 5) ZPDPL.
 • Za korišćenje ili za pravo korišćenja autorskog prava na književno, umetničko ili naučno delo (uključujući kinematografske filmove i snimke na traci ili drugim medijima za televiziju ili radio, ili druga sredstva za reprodukciju ili prenos, izuzev kompjuterskog softvera), razrezan porez ne može biti veći od 5% bruto iznosa autorskih naknada. S druge strane, za korišćenje ili za pravo korišćenja patenta, zaštitnog znaka, nacrta ili modela, plana, tajne formule ili postupka, kompjuterskog softvera, ili za korišćenje ili za pravo korišćenja industrijske, komercijalne ili naučne opreme (osim brodova ili vazduhoplova koji se koriste u međunarodnom saobraćaju) ili za obaveštenja koja se odnose na industrijska, komercijalna ili naučna iskustva, razrezan porez ne može biti veći od 10% bruto iznosa autorskih naknada.
 • Dodatni uslov za korišćenje niže poreske stope je da kompanija - ostvarilac prihoda od dividende neposredno poseduje najmanje 25% učešća u kapitalu kompanije (koja isplaćuje dividende) u toku perioda od 365 dana koji uključuje i dan isplate dividende.
 • Poreska stopa od 0% se primenjuje ako se kamata isplaćuje: 1) vladi druge države ugovornice ili njenoj političkoj jedinici ili jedinici lokalne samouprave; 2) centralnoj ili narodnoj banci druge države ugovornice.
 • Odnosi se na naknade za tehničke usluge koje, shodno članu 13. stav 3. UIDO, označavaju plaćanja bilo koje vrste koja su primljena kao naknada za pružanje menadžerskih, tehničkih ili konsultantskih usluga - u konkretnom slučaju, primena snižene stope poreza po odbitku od 10% se primenjuje samo prilikom isplate naknada od menadžerskih i konsultantskih usluga rezidentu Kazahstana, ali ne i prilikom isplate ostalih vrsta usluga koje nisu predmet oporezivanja u skladu sa trenutno važećim članom 40. stav 1. tačka 5) ZPDPL.
 • Važi samo u slučajevima kada se dividende isplaćuju rezidentima Malte. S druge strane, kada se dividende isplaćuju rezidentima Srbije, porez Malte na bruto iznos dividendi ne može biti veći od poreza koji se razrezuje na dobit iz koje se dividende isplaćuju.
 • U srpskoj verziji UIDO greškom piše da je stopa 10%, dok u engleskoj verziji, koja je merodavna, piše da je stopa 15%.
 • Odnosi se na naknade za tehničke usluge koje, shodno članu 13. stav 3. UIDO, označavaju plaćanja bilo koje vrste koja su primljena kao naknada za pružanje bilo koje menadžerske, tehničke ili konsultantske usluge, s tim što ne uključuje: 1) naknadu za bilo koje građevinske, montažne ili instalacione radove ili za nadzorne delatnosti u vezi sa tim radovima, koje izvrši primalac naknada za tehničke usluge; ili 2) naknadu koja se smatra dohotkom primaoca, a koja se oporezuje na osnovu člana 16. (Radni odnos) UIDO. U konkretnom slučaju, primena snižene stope poreza po odbitku od 10% se primenjuje samo prilikom isplate naknada od menadžerskih i konsultantskih usluga rezidentu Pakistana, ali ne i prilikom isplate ostalih vrsta usluga koje nisu predmet oporezivanja u skladu sa trenutno važećim članom 40. stav 1. tačka 5) ZPDPL..
 • Prema članu 13. stav 2. UIDO, provizija (kao vrsta naknade za usluge) koju rezident Srbije isplaćuje rezidentu Rumunije može se oporezovati sniženom stopom poreza po odbitku od 10% u zemlji izvora prihoda (tj. u Srbiji). Izraz "provizija" označava plaćanje brokeru, generalnom komisionom agentu ili drugom licu koje je izjednačeno sa brokerom ili agentom po poreskom zakonu države ugovornice u kojoj je takvo plaćanje nastalo. Međutim, budući da u skladu sa trenutno važećim članom 40. stav 1. tačka 5) ZPDPL provizija (kao vrsta naknade za usluge) nije predmet oporezivanja, prilikom isplate provizije rezidentu Rumunije neće postojati obaveza plaćanja bilo kakvog poreza po odbitku u Srbiji.
 • Dodatni uslov za primenu snižene poreske stope od 5% je da je kompanija koja ostvaruje prihod od dividende investirala u kompaniju koja isplaćuje dividende najmanje 100.000 USD ili odgovarajući iznos u nacionalnoj valuti države ugovornice.
 • Odnosi se na naknade za tehničke usluge koje, shodno članu 13. stav 3. UIDO, označavaju plaćanja bilo koje vrste koja su izvršena kao naknada za administrativne ili tehničke usluge ili za savet, uključujući studije o tehničkoj ili ekonomskoj opravdanosti ili o tehničkoj pomoći ostvarene u državi ugovornici u kojoj nastaju naknade za tehničke usluge - u konkretnom slučaju, primena snižene stope poreza po odbitku od 10% se primenjuje samo prilikom isplate naknada od menadžerskih i konsultantskih usluga rezidentu Tunisa, ali ne i prilikom isplate ostalih vrsta usluga koje nisu predmet oporezivanja u skladu sa trenutno važećim članom 40. stav 1. tačka 5) ZPDPL.
 • Uslov za primenu snižene poreske stope od 5% je da kompanija koja ostvaruje prihod od dividende neposredno ili posredno poseduje najmanje 5% učešća u kapitalu kompanije koja isplaćuje dividende. Pored toga, poreska stopa od 0% se primenjuje ako se dividenda isplaćuje vladi druge države ugovornice. Takođe, u slučaju isplate dividendi od strane rezidenata Srbije rezidentima UAE, Protokolom su navedena sledeća lica na koja se primenjuje poreska stopa od 0% na dividende - Nadležni organ Abu Dabija za investiranje, Investicioni savet Abu Dabija, Nadležni organ Emirata za investiranje, Mubadala razvojna kompanija, Međunarodna investiciona petrolejska kompanija, Svet Dubaija, Investiciona korporacija Dubaija, Ovlašćeni penzioni fondovi i Dahra holding kompanija.
 • Poreska stopa od 0% se primenjuje ako se kamata isplaćuje vladi druge države ugovornice ili njenoj političkoj jedinici ili jedinici lokalne samouprave. Takođe, u slučaju isplate kamata od strane rezidenata Srbije rezidentima UAE, Protokolom su navedena sledeća lica na koja se primenjuje poreska stopa od 0% na kamate - Nadležni organ Abu Dabija za investiranje, Investicioni savet Abu Dabija, Nadležni organ Emirata za investiranje, Mubadala razvojna kompanija, Međunarodna investiciona petrolejska kompanija, Svet Dubaija, Investiciona korporacija Dubaija, Ovlašćeni penzioni fondovi i Dahra holding kompanija.
 • Uslov za primenu snižene poreske stope od 5% je da kompanija koja ostvaruje prihod od dividende neposredno ili posredno poseduje najmanje 20% učešća u kapitalu kompanije koja isplaćuje dividende.
 • Član 12. stav 2. UIDO propisuje primenu snižene poreske stope od 10%. Međutim, Protokolom je predviđena primena poreske stope od 0% na isplatu autorskih naknada koja važi sve dok Švajcarska ne uvede porez po odbitku na autorske naknade u skladu sa svojim domaćim poreskim zakonodavstvom.
 • Poreska stopa od 0% se primenjuje ako se kamata isplaćuje drugoj državi ugovornici, njenoj političkoj jedinici, jedinici lokalne samouprave ili njenoj vladi.

Pregled UIDO koji su izmenjeni u skladu sa Multilateralnom konvencijom – MLI

Pregled UIDO koji su izmenjeni u skladu sa Multilateralnom konvencijom – MLI

Odredbe MLI se u odnosu na UIDO primenjuju počev od 1.4.2019. godine za korporacijski porez, dok se počev od 6.4.2019. godine primenjuju za porez na dohodak i porez na kapitalni dobitak.

Poslovanje sa jurisdikcijama sa preferencijalnim poreskim sistemom – tzv. poreski rajevi

Ukoliko srpske kompanije realizuju transakcije sa nerezidentnim pravnim licima iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom (tzv. poreski rajevi), neophodno je uzeti u obzir sledeće poreske implikacije prilikom plaćanja prema navedenim nerezidentima:

 • plaćanja po osnovu autorskih naknada, kamata i svih vrsta usluga (bez obzira na mesto pružanja ili korišćenja ovih usluga) su predmet poreza po odbitku po stopi od 25%;
 • plaćanja po osnovu dividendi i udela u dobiti su predmet poreza po odbitku po stopi od 20%.
države sa kojom je uido izmenjen u skladu sa mli

Danom stupanja na snagu potpisanog UIDO, Hong Kong se više neće smatrati jurisdikcijom sa preferencijalnim poreskim sistemom.

background

PKF pruža podršku svim klijentima u ovoj kompleksnoj oblasti.

Ukoliko imate bilo kakvih neodoumica ili vam je potrebna naša ekspertska podrška.

Revizorsko odeljenje PKF Beograd
background
Image

Postavi pitanje PKF timu

avatar
Poštovani, u svakom momentu nas možete kontaktirati na broj telefona 011 3018 445 ili poslati email na office@pkf.rs. Ukoliko Vam trebaju hitni odgovori, izaberite jednu od usluga u nastavku.