office@pkf.rs | 011 3018 445
background

IFRS 9 - Finansijski instrumenti

IFRS 9 osnovne pretpostavke Jun 02, 2021 » » IFRS 9 osnovne pretpostavke

Novi IFRS 9 koji je zamenio MRS 39, i čija je primena obavezna počev od finansijskih izveštaja za 2020. godinu uvodi nove zahteve u odnosu na klasifikaciju i vrednovanje finansijskih instrumenata.

IFRS 9 novi model obezvređenja finansijskih sredstava na bazi očekivanog kreditnog gubitka (Expected credit loss – ECL), kao odgovor na kritike obezvređenja finansijskih sredstva u skladu sa MRS 39 (koji je dovodio do prekasnog i premalog nivoa ispravki vrednosti), može zahtevati značajne promene u vašim internim kompanijskim sistemima i procesima, i rezultirati ispravkama vrednosti koje su daleko veće nego po do sada važećem MRS 39.

Zbog toga bi u ovom članku želeli da vam, na što jednostavniji način, ukažemo na glavne zahteve IFRS 9 prilikom vrednovanja pozajmica, kao i na važnost blagovremenog prilagođavanja novih zahtevima.

Koje su osnovne pretpostavke ECL modela vrednovanja pozajmica?


 

Projektovanje očekivanog cash flow - IFRS 9

1. Projektovanje očekivanog cash flow

ECL model polazi od projektovanja očekivanog cash flow-a po godinama trajanja ugovora, a prema ugovorenim uslovima pozajmice, uzimajući u obzir prilive po osnovu glavnice, kamate, kao i očekivane prilive po drugim osnovama (kako bi se utvrdila efektivna kamatna stopa).

 

Probability of default stopa (PD stopa) - IFRS 9

2. Probability of default stopa (PD stopa)

Nakon projektovanja očekivanog cash flow-a, neophodno je utvrditi PD stopu, izraženu u procentima, a koja predstavlja verovatnoću nastupanja „default“ slučaja, tj verovatnoću da dužnik neće biti u mogućnosti da pozajmicu vrati u skladu sa ugovorenim uslovima. Određivanje PD stope je često vrlo kompleksan zadatak, i entitet bi trebalo da razmorti više faktora: istorijske finansijske podatke dužnika, njegov finansijski položaj i kreditni rejting, kao i eventualne promene u finansijskom položaju ili kreditnog rejtinga od inicijalnog odobravanja pozajmice, istoriju vraćanja pozajmica itd.

 

Loss given default stopa (LGD stopa) - IFRS 9

3. Loss given default stopa (LGD stopa)

LDG stopa predstavlja % očekivanog cash flow-a koji se neće nadokanditi u slučaju nastupanja „default“ slučaja. Ona je usko vezana za recovery stopu (RR) i računa se kao 100% minus recovery stopa. Prilikom određivanja LGD stope treba uzeti u obzir i kvalitet kolaterala definisanih u ugovoru o pozajmici, kao i mogućnost realizacije i naplate kolaterala.

 

Diskontovani očekivani gubitak (discounted ECL) - IFRS 9

4. Diskontovani očekivani gubitak (discounted ECL)

Sledeći korak u ECL modelu je određivanje očekivanog kreditnog gubitka (ECL) i to u odnosu na dva vremenska horizonta: tokom narednih 12 meseci (12 month ECL) i tokom čitavog trajanja ugovora (lifetime ECL), a uzimajući u obzir projektovani očekivani cash flow i utvrđene PD i LGD stope, nakon čega se izračunati ECL diskontuje primenom odgovarajuće diskontne stope kako bi se odredila sadašnja vrednost ECL-a.


 

Stage 1 vs Stage 2 vs Stage 3 - IFRS 9

5. Stage 1 vs Stage 2 vs Stage 3

IFRS 9 zahteva i procenu faze vrednovanja kojoj finansijski instrument pripada, tj procenu da li je pozajmica „performing“ (Stage 1), „underperforming“ (Stage 2), ili „non-performing“ (Stage 3). U okviru Stage 1 faze obezvređenje pozajmice se vrši u skladu sa izračunatim 12-o mesečnim ECL, dok naredne faze zahtevaju obezvređenje pozajmice prema izračunatom očekivanom kreditnom gubitku tokom čitavog životnog veka instrumenta (lifetime ECL).


Koja pitanja bi trebalo postaviti pri usvajanju IFRS 9?

  • Kako sastaviti plan za prelazak na novi standard?
  • Ko je odgovoran?
  • Koji resursi i izvori informacija su na raspolaganju?
  • Koje promene internih sistema i procesa je potrebno uvesti?
  • Obuka zaposlenih?

 

background

PKF pruža podršku svim klijentima u ovoj kompleksnoj oblasti.

Ukoliko imate bilo kakvih neodoumica ili vam je potrebna naša ekspertska podrška.

Revizorsko odeljenje PKF Beograd
background
Image

Postavi pitanje PKF timu

avatar
Poštovani, u svakom momentu nas možete kontaktirati na broj telefona 011 3018 445 ili poslati email na office@pkf.rs. Ukoliko Vam trebaju hitni odgovori, izaberite jednu od usluga u nastavku.