office@pkf.rs | 011 3018 445
background

Rezidentna pravna lica imaju novu zakonsku obavezu

Izmene i dopune Zakona o porezu na dobit propisuju novu obavezu rezidentnim pravnim licima.

Nova obaveza rezidentnim pravnim licima Januar 16, 2020 » » Novi zakon o porezu na dobit

Narodna skupština Republike Srbije je u decembru 2019. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica kojim se, između ostalog, propisuje obaveza rezidentnim pravnim licima, koji se smatraju krajnjim matičnim pravnim licima međunarodne grupe povezanih pravnih lica, da podnose godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama koje se odvijaju u okviru grupe.

Izmene zakona o porezu na dobit

 • Osnovni razlog za uvođenje obaveze dostavljanja godišnjeg izveštaja
 • BEPS akcioni plan 13
 • Godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe
 • Pojam međunarodne grupe povezanih pravnih lica
 • Pojam krajnjeg matičnog pravnog lica međunarodne grupe

Osnovni razlog za uvođenje obaveze dostavljanja godišnjeg izveštaja

 • Potreba stvaranja uslova za usklađivanje poreskih propisa Srbije sa aktivnostima OECD-a kojima se u sistem međunarodnog oporezivanja uvode nova pravila.
 • OECD je u oktobru 2015. godine objavila konačan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) akcioni plan koji sadrži 15 aktivnosti donetih u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti u zemlje sa niskom ili nepostojećom poreskom stopom – u kojima se ekonomska aktivnost uopšte ne odvija ili se odvija u malom obimu.
 • Početkom 2018. godine Srbija je postala član Inkluzivnog okvira BEPS-a → preuzeta je obaveza usklađivanja poreskih propisa Srbije sa minimalnim standardima BEPS akcionog plana.
 • Transferne cene su prepoznate kao jedna od najrizičnijih oblasti međunarodnog oporezivanja u BEPS akcionom planu OECD-a
 • BEPS akcioni plan 13: Dokumentacija o transfernim cenama i Country-by-Country izveštavanje – jedan od minimalnih standarda BEPS akcionog plana.

BEPS akcioni plan 13

 • Uspostavlja pravila u vezi sa pripremom dokumentacije o transfernim cenama sa ciljem unapređenja transparentnosti za poreske uprave širom sveta, uzimajući u obzir i troškove koje kompanije snose u vezi sa njihovom usklađenošću sa navedenim pravilima.
 • Uspostavljena pravila obuhvataju zahtev da multinacionalne kompanije dostavljaju svim relevantnim poreskim organima neophodne informacije o njihovim globalnim alokacijama dobiti, ekonomskim aktivnostima i plaćenim porezima u zemljama u kojima obavljaju poslovanje.

BEPS akcioni plan 13 utvrđuje troslojni pristup dokumentaciji o transfernim cenama:

 • Master File (MF) – informacije o grupi kao celini;
 • Local File (LF) – detaljne informacije o interkompanijskim transakcijama obveznika;
 • Country-by-Country Report (CbCR) – pregled raspodele dobiti, poreza i ekonomskih aktivnosti i pregled svih članica grupe po poreskim jurisdikcijama.

Godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe

 • Propisuje se obaveza rezidentnim pravnim licima, koji se smatraju krajnjim matičnim pravnim licima međunarodne grupe povezanih pravnih lica, da podnose godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama koje se odvijaju u okviru grupe.
 • Obaveza podnošenja godišnjeg izveštaja o kontrolisanim transakcijama će postojati pod određenim uslovima – Ministar finansija će pravilnikom bliže urediti uslove i način podnošenja godišnjeg izveštaja.
 • Rezidentni obveznik – krajnje matično pravno lice grupe će godišnji izveštaj podnositi Poreskoj upravi najkasnije u roku od 12 meseci od isteka poslovne godine za koju se dostavlja godišnji izveštaj.
 • Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji uvodi obavezu dostavljanja godišnjeg izveštaja o kontrolisanim transakcijama grupe, je 18.10.2019. godine dostavljen Narodnoj skupštini RS na razmatranje → usvajanje Zakona se očekuje u prvoj polovini decembra 2019. godine.
 • Obaveza dostavljanja godišnjeg izveštaja o kontrolisanim transakcijama grupe će biti u primeni počev od utvrđivanja poreza na dobit za 2020. godinu.

Pojam međunarodne grupe povezanih pravnih lica

 • grupa lica koja su međusobno povezana po osnovu vlasništva ili kontrole u smislu MRS, odnosno MSFI; i
 • čiji je ukupni konsolidovani prihod, iskazan u konsolidovanim finansijskim izveštajima za period koji prethodi periodu za koji postoji obaveza pripreme godišnjeg izveštaja, najmanje 750 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan usvajanja konsolidovanih finansijskih izveštaja; i
 • čija jedna ili više članica ima obavezu da sastavlja, prikazuje, dostavlja i obelodanjuje konsolidovane finansijske izveštaje u skladu sa MRS, odnosno MSFI, ili bi tu obavezu imala kada bi bila pravno lice čijim akcijama se trguje na regulisanom tržištu u Srbiji ili izvan Srbije; i
 • u kojoj je najmanje jedno pravno lice rezident druge poreske jurisdikcije u odnosu na ostale članice međunarodne grupe, ili je najmanje jedno pravno lice rezident jedne poreske jurisdikcije a podleže oporezivanju u drugoj poreskoj jurisdikciji po osnovu poslovanja preko stalne poslovne jedinice

Pojam krajnjeg matičnog pravnog lica međunarodne grupe

Krajnjim matičnim pravnim licem se smatra pravno lice – članica međunarodne grupe, ukoliko:

 • neposredno ili posredno, nad jednim ili više pravnih lica, članica međunarodne grupe, ima vlasništvo ili kontrolu koja stvara obavezu pripreme, sastavljanja, prikazivanja, dostavljanja i obelodanjivanja konsolidovanih finansijskih izveštaja u skladu sa zahtevima MRS, odnosno MSFI, odnosno, koje bi takvu obavezu imalo kada bi bilo pravno lice čijim akcijama se trguje na regulisanom tržištu u Srbiji ili izvan Srbije, i
 • ne postoji drugo pravno lice unutar međunarodne grupe koje ima neposredno ili posredno vlasništvo ili kontrolu nad tim licem, i koje ima prethodno navedenu obavezu u vezi sa postupkom sačinjavanja konsolidovanih finansijskih izveštaja.

Godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama grupe će se dostavljati za poslovnu godinu krajnjeg matičnog pravnog lica, za koju to lice ima obavezu da priprema finansijski izveštaj.

background

PKF pruža podršku svim klijentima u ovoj kompleksnoj oblasti.

Ukoliko imate bilo kakvih neodoumica ili vam je potrebna naša ekspertska podrška.

Revizorsko odeljenje PKF Beograd
background
Image

Postavi pitanje PKF timu

avatar
Poštovani, u svakom momentu nas možete kontaktirati na broj telefona 011 3018 445 ili poslati email na office@pkf.rs. Ukoliko Vam trebaju hitni odgovori, izaberite jednu od usluga u nastavku.