office@pkf.rs | 011 3018 445
background

Izbegavanje dvostrukog oporezivanja, mišljenje ministarstva

Mišljenje ministarstva o postupku zajedničkog dogovaranja prema međunarodnim ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

Dvostruko oporezivanje Jun 25, 2019 » » Mišljenje ministarstva finansija

Ministarstvo finansija Republike Srbije je 22. aprila 2019. godine donelo Objašnjenje (br. 430-01-229/2019-04) o postupku zajedničkog dogovaranja prema međunarodnim ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Ministarstvo je donelo Objašnjenje u skladu sa dobrom praksom u oblasti međunarodnog oporezivanja, koja navodi to da bi nadležni državni organi trebalo (kada je to neophodno) da formulišu i objavljuju domaća pravila, uputstva i procedure u vezi sa postupkom zajedničkog dogovaranja.

Objašnjenje opisuje PZD prema međunarodnim ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koje je Republika Srbija zaključila (dalje: MUIDO).

Međunarodni ugovori izbegavanja dvostrukog oporezivanja

Republika Srbija trenutno primenjuje međunarodne ugovore izbegavanja dvostrukog oporezivanja zaključene sa 59 država. Uzimajući u obzir navedeno, važno je napomenuti to da je Narodna skupština Republike Srbije u prethodnom periodu potvrdila Multilateralnu konvenciju, koja je objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije (Međunarodni ugovori) br. 3/18 od 23. aprila 2018. godine. Multilateralna konvencija je izrađena u skladu sa tačkom 15 OECD/G20 akcionog plana za borbu protiv erozije poreske osnovice kroz premeštanje dobiti (Base Erosion and Profit Shifting Action Plan), čijim donošenjem i usvajanjem se uvode nova pravila u materiji međunarodnog oporezivanja.

Implementacija Multilateralne konvencije se odnosi na sprečavanje poreskog planiranja koje iskorišćava praznine i neusaglašenost poreskih propisa sa ciljem umanjenja poreske osnovice ili „veštačkog“ premeštanja (selidbe) dobiti u zemlje sa niskom ili nepostojećom poreskom jurisdikcijom, u kojima se ekonomska aktivnost uopšte ne odvija ili se odvija u malom obimu.

U svetlu usvojene Multilateralne konvencije, koja menja i dopunjuje odredbe bilateralnih međunarodnih ugovora izbegavanja dvostrukog oporezivanja zaključenih od strane Republike Srbije, postupak zajedničkog dogovaranja predstavlja međunarodni postupak kojim se obezbeđuje jedinstvena primena ovih MUIDO u vidu specijalnog instrumenta za rešavanje međunarodnih poreskih sporova. PZD je uređen odredbama relevantnog MUIDO (obično je u pitanju član 25. – PZD).

Objašnjenje pruža važan uvid u postupke zajedničkog dogovaranja u slučaju da rezidentni poreski obveznik, ili poreski obveznik druge države ugovornice, smatra da mere jedne ili obe države ugovornice dovode ili će dovesti do toga da ne bude oporezovan u skladu sa odredbama važećeg međunarodnog ugovora izbegavanja dvostrukog oporezivanja.

Objašnjenje pokriva sledeća pitanja u vezi sa primenom postupka zajedničkog dogovaranja

  • Zahtev za pokretanje postupka zajedničkog dogovaranja – lica koja imaju pravo da podnesu zahtev, gde se podnosi zahtev, vremenski rok za podnošenje zahteva, prihvatljivost zahteva, načini podnošenja zahteva i sadržaj zahteva.
  • Postupak nakon podnošenja zahteva – provera zahteva od strane nadležnog državnog organa, postupak zajedničkog obaveštavanja i konsultovanja sa drugim nadležnim državnim organom, početak postupka i odnos između PZD i primene domaćih srpskih pravnih sredstava.
  • Primena postupka zajedničkog dogovaranja.
  • Sprovođenje zajedničkog dogovora.

Objašnjenje bi trebalo da olakša i pojasni primenu PZD u praksi, i to u specifičnim slučajevima u kojima poreski obveznici smatraju da su oporezovani od strane poreskih uprava relevantnih država ugovornica na način koji je u suprotnosti sa odredbama konkretnog MUIDO. U načelu, poreski sporovi koji su predmet PZD uključuju transferne cene, (ne)postojanje stalne poslovne jedinice, korišćenje sniženih stopa poreza po odbitku za određene prihode, itd.

background

PKF pruža podršku svim klijentima u ovoj kompleksnoj oblasti.

Ukoliko imate bilo kakvih neodoumica ili vam je potrebna naša ekspertska podrška.

Revizorsko odeljenje PKF Beograd
background
Image

Postavi pitanje PKF timu

avatar
Poštovani, u svakom momentu nas možete kontaktirati na broj telefona 011 3018 445 ili poslati email na office@pkf.rs. Ukoliko Vam trebaju hitni odgovori, izaberite jednu od usluga u nastavku.