office@pkf.rs | 011 3018 445
background

Program direktnih davanja u 2021. godini

Program direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima - Covid 19

Program direktnih davanja iz budžeta Mart 17, 2021 » » Program direktnih davanja iz budžeta

Na sednici održanoj dana 11.2.2021. godine, Vlada je donela Uredbu o utvrđivanju programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (dalje: Uredba).

Uredba je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 11/2021 od 12.02.2021. godine, a stupila je na snagu narednog dana, 13.02.2021. godine.

 

Predmet direktnih davanja, period isplate i visina davanja

Direktna davanja predstavljaju novčanu pomoć privrednim subjektima u privatnom sektoru.

Ona će biti isplaćena u aprilu, maju i junu mesecu ove godine, i to u visini od 50% minimalne neto zarade za januar 2021. godine, po svakom zaposlenom.

 

Ko ima pravo na direktna davanja iz budžeta?

Ko ima pravo na direktna davanja

Pravo na direktna davanja mogu ostvariti privredni subjekti u privatnom sektoru:

  • koji su zaključno sa danom stupanja na snagu Programa osnovani i registrovani kod nadležnog organa ili organizacije, odnosno ako su zaključno sa danom stupanja na snagu Programa postali obveznici PDV;
  • kojima na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu u kome se isplaćuju direktna davanja nije privremeno oduzet PIB.

Imajući u vidu da je Program stupio na snagu 13.02.2021. godine, to znači da pravo na direktna davanja mogu da ostvare privredni subjekti u privatnom sektoru, koji su osnovani i registrovani zaključno sa 13.02.2021. godine.

Sledeća pravna lica imaju pravno na direktna davanja pod uslovom da su ispunila prethodno navedene uslove :

  • rezidentna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica;
  • rezidentni preduzetnici (preduzetnici, preduzetnici paušalci, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici druga lica, u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana); i
  • ogranci i predstavništva stranih pravnih lica.

 

Ko nema pravo na direktna davanja

Pravo na direktna davanja nemaju sledeća velika pravna lica:

  • banke iz člana 2. stav 1. Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015),
  • društva za osiguranje i društva za reosiguranje iz člana 3. Zakona o osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014), društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005 i 31/2011),
  • davaoci finansijskog lizinga iz člana 10. Zakona o finansijskom lizingu ("Sl. glasnik RS", br. 55/2003, 61/2005, 31/2011 i 99/2011 - dr. zakon),
  • kao i platne institucije i institucije elektronskog novca iz člana 2. stav 1. tač. 35) i 36) Zakona o platnim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014 i 44/2018).

 

Način utvrđivanja iznosa direktnih davanja

U skladu sa Programom, privrednim subjektima će direktna davanja biti isplaćena u tri tranše, i to u aprilu, maju i junu mesecu. Utvrđivanje iznosa direktnih davanja vrši se suštinski po istom principu, kao i kod direktnih davanja koja su isplaćivana prošle godine, tj. kao proizvod broja zaposlenih čije je zarade, odnosno naknade zarada privredni subjekt prijavio u Obrascu PPP PD za propisani mesec i iznosa direktnog davanja po svakom zaposlenom, koji ovog puta iznosi 50% minimalne neto zarade za januar 2021. godine, što predstavlja iznos od 15.450,12 dinara.

 

Kako se prihvataju direktna davanja?

Prihvatanje direktnih davanja

Privredni subjekt u privatnom sektoru prihvata isplatu direktnih davanja tako što daje posebnu izjavu na portalu Poreske uprave ePorezi.

Izjava se daje posebno za isplatu svakog direktnog davanja u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje direktno davanje, a najkasnije do poslednjeg dana u tom mesecu.

Privrednim subjektima u privatnom sektoru koji ne podnose Obrazac PPP-PD, odnosno koji nemaju zaposlene i nisu preduzetnici, odnosno preduzetnici poljoprivrednici koji su se opredelili za isplatu lične zarade, direktna davanja se isplaćuju bez davanja izjave o prihvatanju isplate direktnih davanja.

 

Isplata direktnih davanja

Uprava za trezor na dnevnom nivou preuzima od Narodne banke Srbije podatke u elektronskom obliku o COVID računima koji se vode u Jedinstvenom registru računa.

Uprava za trezor, na osnovu podataka koje dobija od Poreske uprave, obaveštava nadležno ministarstvo o iznosu potrebnih sredstava za isplatu direktnih davanja privrednim subjektima, nakon čega nadležno ministarstvo vrši prenos sredstava na račun za isplatu direktnih davanja otvoren kod Uprave za trezor.

Po prenosu novčanih sredstava od nadležnog ministarstva, Uprava za trezor vrši prenos sredstava privrednim subjektima u privatnom sektoru na njihove COVID račune.

Sredstva na COVID računu izuzeta su od prinudne naplate u smislu propisa kojima se uređuje prinudna naplata, osim po nalogu Poreske uprave za izvršenje prinudne naplate radi izmirenja novčanih obaveza privrednog subjekta u slučaju gubitka prava na korišćenje direktnih davanja.

Banka gasi COVID račun zbog prestanka programa direktnog davanja u smislu Programa ili gubitka prava na korišćenje direktnog davanja, odnosno ako je otvoren taj račun a privredni subjekt nije stekao pravo na korišćenje direktnog davanja, a u skladu sa obaveštenjem Poreske uprave.

 

Gubitak prava na direktna davanja

Privredni subjekt u privatnom sektoru gubi pravo na korišćenje direktnih davanja propisanih Programom ukoliko u periodu od dana stupanja na snagu Programa pa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja, smanji broj zaposlenih za više od 10% ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre stupanja na snagu Programa za period koji se završava u periodu od dana stupanja na snagu Programa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja.

Privredni subjekti u privatnom sektoru koji isplate dividende počev od dana stupanja na snagu Programa pa do kraja 2021. godine, nemaju pravo na isplatu direktnih davanja, a u slučaju da im se direktna davanja isplate na njih se shodno primenjuju pravila za gubitak prava na korišćenje direktnih davanja.

 

Koje su posledice gubitka prava na direktna davanja?

Posledice gubitka prava na direktna davanja

Privredni subjekti koji izgube pravo na direktna davanja propisana Programom dužni su da izvrše povraćaj direktnih davanja sa kamatom obračunatom po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza počev od dana kada su im isplaćena pojedinačna direktna davanja, najkasnije u roku od pet dana od dana prestanka prava na korišćenje direktnih davanja.

Povraćaj direktnih davanja vrši se na račun za isplatu direktnih davanja otvoren za tu namenu kod Ministarstva finansija - Uprave za trezor.

Ukoliko privredni subjekt koji je izgubio pravo na direktna davanja ne izvrši povraćaj sredstava, povraćaj sredstava će se izvršiti na osnovu rešenja Poreske uprave, shodnom primenom propisa kojima se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

 

background

PKF pruža podršku svim klijentima u ovoj kompleksnoj oblasti.

Ukoliko imate bilo kakvih neodoumica ili vam je potrebna naša ekspertska podrška.

Poresko odeljenje PKF Beograd
background
Image

Postavi pitanje PKF timu

avatar
Poštovani, u svakom momentu nas možete kontaktirati na broj telefona 011 3018 445 ili poslati email na office@pkf.rs. Ukoliko Vam trebaju hitni odgovori, izaberite jednu od usluga u nastavku.